932217766 info@luccini.cat

Notícies Recents

Recull de notícies jurídiques i d’assegurances recents per a la vostra informació.

Aportació informe mèdic en oferta motivada

L’informe mèdic és un element clau a l’hora de determinar el resultat d’una reclamació de lesions de trànsit i oferta motivada a les asseguradores. Els informes mèdics aporten informació clau de les lesions i seqüeles, les seves causes, la seva incidència i els seus efectes a llarg termini. Aquestes dades són imprescindibles per a les asseguradores a l’hora de determinar si es fa una oferta motivada i quin és el seu import.

Reclamació extrajudicial en sinistres de lesions

La reclamació extrajudicial és una forma d’establir una vía de comunicació entre la víctima i el responsable del sinistre, sense haver de recórrer a la interposició de la demanda en un tribunal. La reclamació extrajudicial és un procediment molt útil en els casos de sinistres de lesions de trànsit, ja que permet a la víctima obtenir una compensació per les lesions causades en el sinistre sense haver d’interposar una demana.

Evidència digital procés penal

L’evidència digital en el procés penal és un tema cada dia més complex i que requereix una atenció especial. Els nous avenços tecnològics i els canvis en les comunicacions i les dades han establert un nou marc d’investigació forense en l’entorn digital que requereix l’aplicació de noves tècniques i la revaloració de les garanties judicials per garantir la justícia.

La investigació forense digital, la validesa de les garanties judicials, el dret a la confidencialitat i a la integritat dels sistemes informàtics, els delictes contra la intimitat i la privacitat, l’accés indegut a les comunicacions electròniques i les dades sensibles i sistemes informàtics, les mesures d’investigació electrònica en el procés penal, la interceptació i monitoratge de comunicacions telefòniques i telemàtiques, la protecció de dades associats (metadades) a l’adreça IP en el procés penal, la requisa i l’examen sense autorització judicial de dades personals magatzemades en mòbils, la geolocalització com mitjà d’investigació forense, l’ús de drons en la investigació forense i el dret a la privacitat, el desbloqueig coactiu de dades biomètriques i «nemo tenetur se ipsum accusare», la violència de gènere i l’accés il·legal al correu electrònic de la víctima, la finalitat político-criminal del delicte d’intrusisme informàtic i la necessitat de l’exercici de l’acció privada per la seva persecució, l’ús del malware en la investigació penal i l’agent encobert informàtic són alguns dels aspectes que s’han de tenir en compte en el procés penal i que s’han de regular per garantir la justícia, el respecte als drets de les persones i la seguretat dels sistemes informàtics.

Habeas Corpus

Habeas Corpus és una institució jurídica que s’utilitza per protegir els drets d’una persona detinguda per autoritats estatals. El Habeas Corpus s’ha desenvolupat en la història com una garantia de drets per a la població, i s’ha incorporat a la legislació espanyola per tal de garantir els drets dels detinguts. La Llei Orgànica 6/1984 de 24 de maig regula els procediments a seguir per tal de demanar un Habeas Corpus, i els drets dels detinguts. En el cas d’un ciutadà estranger detingut, si ha passat més de tres dies en un centre de detenció, ha de ser alliberat immediatament si es demana un Habeas Corpus. Els interessats han de dirigir-se a un advocat especialitzat en drets humans per tal que duguin a terme el procediment.

Acomiadament objectiu

L’acomiadament objectiu és una figura jurídica que estableix una sèrie de requisits, supòsits i conceptes a liquidar davant el cessament de la relació laboral per causes objectives. Està regulat en el Codi Civil, en la Llei de Contractes de Treball, així com en l’Estatut dels Treballadors.

Resolució extrajudicial de conflictes

En els darrers anys s’ha estat treballant en l’àmbit de la solució extrajudicial de conflictes en matèria de consum. En aquest article, es donarà una visió general del plantejament jurídic sobre aquest tema, amb especial atenció a les vies alternatives a la jurisdicció, les consideracions prèvies a les fòrmules autocompositives, els codis de condcuta publicitaris, la negociació versus la negociació assistida, la mediació de consum, la conciliació, l’arbitratge de consum, la resolució extrajudicial de conflictes en els sectors financer i aeroportuari i la responsabilitat civil versus la potestat sancionadora de l’administració.

Dany moral

El dany moral és un concepte jurídic que s’utilitza per descriure una pèrdua o una lesió de caràcter moral. És un dels tipus de danys que es poden reclamar en una demanda civil. Quan es parla de dany moral es fa referència a la pèrdua moral, la humiliació, la vergonya i la indignació patides per una persona com a conseqüència d’una acció il·legítima d’una altra. El dany moral es diferencia del dany material perquè no es pot quantificar de forma exacta, ja que no s’ha de valorar en funció de la quantitat de diners perduts.

UA-74232034-1