932217766 info@luccini.cat

Política de Privacitat

Política de Privacitat

En compliment del que estableix la L.O. 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i RD 994/1999, d’11 de Juny, Francesc Xavier Díaz i Luccini estableix les següents directrius d’actuació per garantir la màxima seguretat i confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal utilitzades, sent d’accessibles a tots els seus clients i / o usuaris de www.luccini.cat .
Navegació
Per navegar per Francesc Xavier Díaz i Luccini.es no necessita subministrar cap dada personal. Pot, per tant, fer una visita totalment anònima. Només en el moment de sol · licitar informació sobre algun servei li sol · licitarem la seva adreça de correu electrònic i les seves dades de personals per oferir-li la millor informació possible.
Galetes
El portal www.luccini.cat fa servir cookies per mantenir tota l’operativa de contractació del servei de luccini.cat. La informació emmagatzemada en aquestes cookies no fa referència a cap dada de caràcter personal i es destrueix un cop acabada la visita.
Sessions
El portal www.luccini.cat És pot emmagatzemar dades sobre les cotitzacions en línia i formularis de contacte en variables de sessió al servidor. Aquest procediment té objectiu de facilitar l’ús del portal, i les dades es destruiran un cop acabada la visita.
Formularis de Contacte i de Sol · licitud
A omplir un formulari de contacte o de sol · licitud d’informació o serveis, l’usuari facilita les seves dades a Francesc Xavier Díaz i Luccini de forma voluntària, havent acceptat expressament aquesta política de privacitat. Aquestes dades formaran part d’un fitxer per al seu immediat i posterior tractament.
Titularitat Del Fitxer
Les dades recollides en el moment de contractar el Servei són incorporades a la nostra base de dades i s’utilitzen exclusivament per a contactar amb vostè, així com per enviar informació que pugui resultar d’interès. En cap cas aquestes dades seran cedides a terceres empreses. En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). Podrà en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel · lació i oposició, simplement enviant-nos un correu electrònic a:
xavi@luccini.cat

La titularitat dels fitxers de dades personals, la responsabilitat d’aquest lloc web i de l’activitat comercial que s’hi realitza correspon a:
Francesc Xavier Díaz i Luccini
C/. Marina, 22 1er 3a
08005 BARCELONA
El Client / Usuari també es podrà dirigir per escrit, en el cas de considerar-ho necessari.
Aquest fitxer està inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Finalitat del tractament de les Dades de Caràcter Personal
La sol · licitud i recollida de les Dades Personals dalt expressats té com a finalitat la creació o manteniment de les relacions comercials establertes amb l’usuari, així com la gestió, administració, prestació i actualització dels serveis prestats o sol · licitats. Així mateix, Francesc Xavier Díaz i Luccini. tractarà les dades recollides per l’enviament d’informació relativa als seus propis serveis. En tot cas, Francesc Xavier Díaz i Luccini es compromet a cancel · lar les dades personals recaptades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per la qual van ser recollides.
Segons el que estableix la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades recollides no es faran servir per a finalitats incompatibles amb aquelles per a les quals han estat recollides.
Seguretat De Les Dades
Francesc Xavier Díaz i Luccini. ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. No obstant això Francesc Xavier Díaz i Luccini no pot garantir plenament la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat ja que cap mesura de seguretat que s’instal · li pot ser en l’actualitat indestructible, per tant Francesc Xavier Díaz i Luccini no serà responsable en cap cas de les incidències que puguin sorgir al voltant de les dades personals quan es derivin bé d’un atac o accés no autoritzat als nostres sistemes de tal manera que sigui impossible detectar pels nostres sistemes de seguretat o bé quan es degui a una falta de diligència de l’usuari quant a la guàrdia i custòdia de les seves claus d’accés o de les seves pròpies dades personals, concretament Francesc Xavier Díaz i Luccini no garanteix que tercers no autoritzats que realitzin qualsevol tipus d’atac al sistema puguin tenir coneixement de les característiques de l’ús que els usuaris fan del lloc web de Francesc Xavier Díaz i Luccini

UA-74232034-1