932217766 info@luccini.cat

Servei d’Atenció al Client

Tal i com estipula l’Ordre ECO/734/2004, de 11 de març sobre els departaments i serveis d’atenció al client i defensor del client de les entitats financeres, aquesta Corredoria els comunica que té concertada amb el  Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Barcelona, la prestació del servei d´ atenció al client, essent la  persona responsable del mateix, D. Pablo Güell Fradera.

Dades contacte Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Barcelona:

Dirección: passeig sant Joan, 33

08010 Barcelona

tel.: 932153223

fax: 932462155

e-mail: elcol-legi@elcol-legi.org

Persona de contacte: D. Pablo Güell Fradera

UA-74232034-1