932217766 info@luccini.cat

 Reclamació de lesions

Per sinistres de trànsit o responsabilitat civil

 

– RECLAMACIÓ DE LESIONS

res reclamacions de les lesions per accidents de trànsit es poden fer de forma conjunta amb les de danys materials.Habitualment s’inicien de forma amistosa reclamant la indemnització a l’asseguradora del vehicle causant de l’accident i en cas de no obtenir una resposta satisfatòria s’hauria d’acudir a la via judicial. Un accident de trànsit pot donar lloc a diferents tipus d’indemnització:  per danys materials, despeses derivades sobrevingudes en relació a l’accident (medicaments, desplaçaments, honoraris per personal d’ajuda a la llar, etc.), lucre cessant, dies de perjudici personal bàsic, moderat, greu o molt greu i seqüeles (lesions permanents que persisteixen després de la curació).

Procediment per la reclamació d’indemnitzacions per lesions

La Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació, en el seu article 7.1 paràgraf 3er indica que cal fer una reclamació prèvia a la via judicial que ha de fer el perjudicat a l’entitat asseguradora. No s’admetrà cap demanda que no acompanyi una còpia acreditativa d’haver presentat la reclamació judicial preceptiva.

 

Contingut de la reclamació del perjudicat

W

Identificació i dades rellevants dels qui reclamen.

W

Declaració sobre les circumstàncies del fet danyós.

W

Identificació del vehicle i del conductor que hagin intervingut en la producció del sinistre en cas que siguin conegudes.

W

Informació mèdica assistencial o pericial o de qualsevol tipus per tal que es pugui quantificar el dany ocasionat després de l'accident de circulació. En cas de mort en l'accident es complimenta el tràmit amb el certificat mèdic de defunció.

W

La comunicació s'ha de fer per burofax o per correu electrònic, sempre que en ambdós casos es facin amb avís de rebut.

Contingut de l’oferta motivada de l’entitat asseguradora

W

Segons article 7.2 LRCSCVM un cop rebuda la reclamació prèvia, l'asseguradora ha de presentar una oferta motivada en el termini de tres mesos. Un cop transcorreguts aquests tres mesos si l'asseguradora no presenta oferta o refús motivat de la indemnització, s'iniciaran els interessos de demora.

W

L'asseguradora ha d'adoptar des del moment en què té coneixement del sinistre una conducta diligent en la quantificació del dany i la liquidació de la indemnització. No pot adoptar una conducta passiva.

W

L'oferta motivada de l'asseguradora ha de contenir una proposta d'indemnització pels danys en les persones i en els béns que hagin pogut derivar-se del sinistre (de forma separada).

W

A més, ha de contenir de forma detallada, els documents, informes o qualsevol altra informació que es disposi per la valoració dels danys, incloent l'informe mèdic definitiu, identificant de forma precisa la indemnització ofertada, de manera que el perjudicat tingui elements suficients per decidir si l'accepta o la refusa.

W

Tanmateix cal fer constar que el pagament de l'import que s'ofereix no es condiciona a la renúncia pel perjudicat de l'exercici de futures accions en cas que la indemnització percebuda fos inferior a la que en dret li pugui correspondre.

La resposta motivada de l’asseguradora

D’acord amb l’article 7.4 LRCSCVM, la companyia asseguradora ha de contestar a la reclamació tot i que no estigui d’acord amb ella amb una resposta motivada que ha de contenir:

W

L'asseguradora haurà de donar contestació suficient a la reclamació formulada, indicant detalladament del motiu que no li permet fer l'oferta d'indemnització, ja sigui perquè no queda clara la responsabilitat bé per que no s'ha pogut quantificar el dany o qualsevol altra que justifiqui el rebuig de la reclamació (indicant quina és).

W

Contindrà de manera detallada, els documents, informes o qualsevol altra informació que disposi, incloent l'informe mèdic definitiu, que acreditin les raons de l'asseguradora de no donar una oferta motivada.

W

Inclourà una menció a que no cal acceptació o rebuig exprés per part del perjudicat, ni afecta a l'exercici de qualsevol accions que li corresponguin al perjudicat per tal de fer valer els seus drets.

W

Si el rebuig al pagament de la indemnització es deu a la dilació en el temps del procés de curació del perjudicat i no fos possible determinar l'abast total de les seqüeles sofertes degudes a l'accident o no es pogués quantificar del tot el dany la resposta moticada haurà d'incloure: la referència als pagaments a compte o pagaments parcials anticipats a compte de la indemnització resultant final i el compromís de l'asseguradora de presentar oferta motivada d'indemnització tant aviat s'hagin quantificat els danys i d'informar motivadament de la situació del sinistre cada dos mesos des de la tramesa de la resposta.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

Envia'ns un missatge

UA-74232034-1