932217766 info@luccini.cat
Servei d’Atenció al Client Acollint-se al que s’estableix per l’Ordre ECO/734/2004, d’11 de març sobre els departaments i serveis d’atenció al client i defensor del client de les entitats financeres, aquesta Corredoria els comunica que té concertada amb el Col · legi de Mediadors d ‘Assegurances de Barcelona, ​​la prestació del servei d’atenció al client, i la persona responsable del mateix, D. Pau Güell Fradera.Dades contacte Col · legi de Mediadors d’Assegurances de Barcelona:Direcció: Passeig Sant Joan, 3308010 Barcelonatel.: 932153223fax: 932462155e-mail: elcol-legi@elcol-legi.orgPersona de contacte: D. Pau Güell FraderaCondicions Generals d’Ús 1. ObjecteEl present document té per objecte establir les Condicions Generals d’Ús del Portal d’Informació al Client a través de les adreça (URL) www.luccini.cat (en endavant el PORTAL) titularitat de Francesc Xavier Díaz i Luccini amb domicili social al carrer Marina, 22 1er 3ª 08005 Barcelona, amb NIF 35.044.976-Z inscrit per la Direcció General de Politíca Financera i Assegurances amb el número F160GC . Francesc Xavier Díaz i Luccini es reserva el dret a modificar les presents Condicions Generals d’Ús amb l’objecte d’adequar a la legislació vigent aplicable en cada moment, les novetats jurisprudencials i les pràctiques habituals de mercat.Les presents Condicions Generals d’Ús no exclouen la possibilitat que determinats Serveis de Francesc Xavier Díaz i Luccini i el PORTAL, per les seves característiques particulars, siguin sotmesos, a més d’aquestes Condicions Generals d’Ús, a les seves pròpies condicions particulars d’ús (en endavant les Condicions Particulars ).La utilització per part de l’Usuari de qualsevol dels Serveis del PORTAL suposa i expressa la seva adhesió i acceptació expressa a totes les Condicions Generals d’Ús en la versió publicada en la present website en el moment en què l’Usuari accedeixi al PORTAL, així com a les condicions particulars que, si escau, siguin d’aplicació.2. Condicions d’accés i utilització del PORTAL2.1. Condició d’UsuariLa utilització de qualsevol Servei del PORTAL atribueix la condició d’usuari del mateix.2.2. Necessitat de RegistreAmb caràcter general per a l’accés als Serveis del PORTAL no serà necessari el Registre de l’Usuari del PORTAL. No obstant la utilització de determinats Serveis podrà estar condicionada a la introducció de les dades sol · licitades a l’Usuari.2.3. Gratuïtat dels Serveis:Amb caràcter general els Serveis oferts a través del PORTAL tindran caràcter gratuït. No obstant, la utilització de determinats Serveis del PORTAL pot, o podrà estar en el futur, subjecta a contraprestació econòmica en la forma i termes que es determini en les Condicions Particulars del Servei.2.4. Ús del PORTAL i els seus ServeisL’Usuari reconeix i accepta que l’ús dels continguts i / o serveis oferts per Francesc Xavier Díaz i Luccini serà sota el seu exclusiu risc i / o responsabilitat. L’Usuari es compromet a utilitzar el PORTAL, i tot el seu contingut i Serveis conforme al que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i en les presents Condicions Generals d’Ús, i en les condicions particulars que, si escau, li siguin aplicables. Així mateix, es compromet fer un ús adequat dels serveis i / o continguts del PORTAL ia no emprar per realitzar activitats il · lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i / o que infringeixin la regulació sobre propietat intel · lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable.L’Usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades contingudes, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) Que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions Generals d’Ús i, si escau, a les Condicions Particulars que li siguin d’aplicació. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a: 1.No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans; 2.No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa Internet; 3.No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals; 4.No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il · lícita o deslleial; 5.No transmetre publicitat no sol · licitada o autoritzada, material publicitari, «correu brossa», «cartes en cadena», «estructures piramidals», o qualsevol altra forma de sol · licitació, excepte en aquelles àrees (tals com espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això; 6.No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació. 7.No suplantar a altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i / o continguts del PORTAL; 8.No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel · lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del PORTAL oa tercers; 9.No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.3. Propietat intel · lectual i industrialEls continguts, elements i informació als quals l’Usuari pugui accedir a través del PORTAL estan subjectes a drets de propietat industrial i intel · lectual, patents marques, copyright del titular de Francesc Xavier Díaz i Luccini o de tercers titulars dels mateixos. En conseqüència l’accés a aquests continguts o elements no atorga a l’Usuari el dret d’alteració, modificació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública o qualsevol altre dret que correspongui al titular del dret afectat.L’Usuari es compromet a utilitzar els continguts i / o elements als quals accedeixi a través dels Serveis del PORTAL per al seu propi ús i necessitats, ia no realitzar en cap cas una explotació comercial, directa o indirecta dels mateixos. 4. Exclusió de garanties i responsabilitat4.1. Disponibilitat i Continuïtat del PORTAL i dels ServeisFrancesc Xavier Díaz i Luccini no garanteix la disponibilitat, accés i continuïtat del funcionament del PORTAL i dels seus Serveis.Francesc Xavier Díaz i Luccini no serà responsable, amb els límits establerts en l’Ordenament Jurídic vigent, dels danys i perjudicis causats a l’Usuari com a conseqüència de la indisponibilitat, fallades d’accés i falta de continuïtat del PORTAL i els seus Serveis.4.2. Continguts i serveis del PORTALFrancesc Xavier Díaz i Luccini respondrà única i exclusivament dels Serveis que presti per si mateixa i dels continguts directament originats per Francesc Xavier Díaz i Luccini i identificats amb el seu copyright. Aquesta responsabilitat quedarà exclosa en els casos en què concorrin causes de força major o en els supòsits en què la configuració dels equips de l’Usuari no sigui l’adequada per permetre el correcte ús dels serveis d’Internet prestats per Francesc Xavier Díaz i Luccini.En qualsevol cas, l’eventual responsabilitat de Francesc Xavier Díaz i Luccini enfront de l’Usuari per tots els conceptes quedarà limitada com a màxim a l’import de les quantitats percebudes directament de l’Usuari per Francesc Xavier Díaz i Luccini, amb exclusió en tot cas de responsabilitat per danys indirectes o per lucre cessant.4.3. Continguts i Serveis de TercersFrancesc Xavier Díaz i Luccini no controla prèviament, aprova ni fa propis els continguts, serveis, opinions, comunicacions dades, arxius, productes i qualsevol classe d’informació de tercers, persones jurídiques o físiques, recollits al PORTAL. De la mateixa manera, no garanteix la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts, informacions i Serveis de tercers en el PORTAL.Francesc Xavier Díaz i Luccini no controla amb caràcter previ i no garanteix l’absència de virus i altres elements en els Continguts i serveis prestats per tercers a través de Broker s 88 que puguin introduir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.Francesc Xavier Díaz i Luccini no serà responsable, ni indirectament ni subsidiària, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la utilització i contractació dels Continguts i dels Serveis de tercers en el PORTAL així com de la falta de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat , exactitud, exhaustivitat i actualitat dels mateixos. Amb caràcter enunciatiu, i en cap cas limitatiu, no serà responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de 1.la infracció dels drets propietat intel · lectual i industrial i el compliment defectuós o incompliment dels compromisos contractuals adquirits per tercers; 2.la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il · lícita; 3.la inadequació i defraudació de les expectatives dels Serveis i Continguts dels tercers; 4.Els vicis i defectes de tota classe dels Serveis i continguts de tercers prestats a través del PORTAL. Francesc Xavier Díaz i Luccini no serà responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats a l’Usuari com a conseqüència de la presència de virus o altres elements en els continguts i Serveis prestats per tercers que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris. L’exoneració de responsabilitat assenyalada en els paràgrafs anteriors serà d’aplicació en el cas que Francesc Xavier Díaz i Luccini no tingui coneixement efectiu de que l’activitat o la informació emmagatzemada és lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització, o si la tinguessin actuïn amb diligència per retirar les dades i continguts o fer impossible l’accés a ells.4.4. Conducta dels UsuarisFrancesc Xavier Díaz i Luccini no garanteix que els Usuaris del PORTAL utilitzin els continguts i / o serveis del mateix de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic, ni les presents Condicions Generals i, si escau, les condicions Particulars que resultin d’aplicació Així mateix , no garanteix la veracitat i exactitud, exhaustivitat i / o autenticitat de les dades proporcionades pels Usuaris.Francesc Xavier Díaz i Luccini no serà responsable, indirecta ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la utilització dels Serveis i Continguts del PORTAL per part dels Usuaris o que puguin derivar-se de la falta de veracitat, exactitud i / o autenticitat de les dades o informacions proporcionades pels Usuaris, o de la suplantació de la identitat d’un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe d’actuació a través de l PORTAL. A títol enunciatiu, però no limitatiu, Francesc Xavier Díaz i Luccini no serà responsable indirecta o subsidiàriament de: 1.Els continguts, informacions, opinions i manifestacions de qualsevol Usuari o de terceres persones o entitats que es comuniquin o exhibeixin a través del PORTAL; 2.Els danys i perjudicis causats a tercers derivats de la utilització per part de l’Usuari dels serveis i continguts del PORTAL; 3.Els danys i perjudicis causats per la falta de veracitat, exactitud o incorrecció de la identitat dels Usuaris i de tota informació que aquests proporcionin o facin accessible a altres usuaris; 4.de els danys i perjudicis derivats d’infraccions de qualsevol usuari que afectin els drets d’un altre usuari, o de tercers, incloent els drets de copyright, marca, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel · lectual i industrial.5. Contractació de tercers a través del PORTALL’Usuari reconeix i accepta que qualsevol relació contractual o extracontractual que, si escau, formalitzi amb els anunciants o terceres persones contactades a través del PORTAL, així com la seva participació en concursos, promocions, compravenda de béns o serveis, s’entenen realitzats única i exclusivament entre l’Usuari i l’anunciant i / o tercera persona. En conseqüència, l’Usuari accepta que Francesc Xavier Díaz i Luccini no té cap tipus de responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les seves negociacions, converses i / o relacions contractuals o extracontractuals amb els anunciants o terceres persones físiques o jurídiques contactades a través de Francesc Xavier Díaz i Luccini.6. Dispositius tècnics d’enllaçEl PORTAL posa a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d’enllaç i eines de recerca que permeten als Usuaris l’accés a websites titularitat d’altres entitats (enllaços).L’Usuari reconeix i accepta que la utilització dels Serveis i continguts de les websites enllaçades serà sota el seu exclusiu risc i responsabilitat i exonera Francesc Xavier Díaz i Luccini de qualsevol responsabilitat sobre disponibilitat tècnica de les websites enllaçades, la qualitat, fiabilitat exactitud i / o veracitat els serveis, informacions, elements i / o continguts als quals l’Usuari pugui accedir en les mateixes i en els directoris de recerca inclosos al PORTAL.Francesc Xavier Díaz i Luccini no serà responsable indirecta ni subsidiàriament dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de: 1.el funcionament, indisponibilitat, inaccessibilitat i l’absència de continuïtat de les websites enllaçades i / o els directoris de recerca disponibles; 2.la falta de manteniment i actualització dels continguts i serveis continguts en les web sites enllaçades; 3.la falta de qualitat, inexactitud, il · licitud, inutilitat dels continguts i serveis de les web sites enllaçades. L’exoneració de responsabilitat assenyalada en els paràgrafs anteriors serà d’aplicació en el cas que Francesc Xavier Díaz i Luccini no tingui coneixement efectiu de que l’activitat o la informació a la qual remet és lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització o , si la tingués, actuï amb diligència per retirar les dades i continguts o fer impossible l’accés a ells. 7. Protecció de dades de caràcter personalAbans de completar qualsevol formulari del PORTAL, l’Usuari haurà de llegir la següent informació sobre la Política de Privacitat de Francesc Xavier Díaz i Luccini.8. Diversos8.1. ModificacionsFrancesc Xavier Díaz i Luccini es reserva el dret a efectuar les modificacions que estimi oportunes, podent modificar, suprimir i incloure, unilateralment i sense previ avís, nous continguts i / o serveis, així com la forma en què aquests apareguin presentats i localitzats.8.2. Dret d’exclusióFrancesc Xavier Díaz i Luccini es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al PORTAL i / o els serveis oferts, sense necessitat de preavís a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús i / o les condicions particulars que, si s’escau, siguin aplicables.8.3. Menors d’EdatAmb caràcter general, per fer ús dels Serveis del PORTAL els menors d’edat han d’haver obtingut prèviament l’autorització dels seus pares, tutors o representants legals, que seran responsables de tots els actes realitzats a través del PORTAL pels menors al seu càrrec.9. Durada i terminacióLa prestació dels serveis i / o continguts del PORTAL té una durada indefinida. Sense perjudici de l’anterior, Francesc Xavier Díaz i Luccini està facultada per donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, la prestació del servei i del PORTAL i / o de qualsevol dels serveis, sense perjudici del que s’hagués disposat al respecte en les corresponents condicions particulars.10. Llei i jurisdiccióTotes les qüestions relatives al PORTAL es regeixen per les lleis del Regne d’Espanya i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents del Regne d’Espanya 
UA-74232034-1