932217766 info@luccini.cat

 Responsabilitat Civil

Responsabilitat civil contractual i extracontractual

 

– RESPONSABILITAT CIVIL

La doctrina indica que per tal que es doni la responsabilitat civil contractual s’han de complir dos requisits: l’existència d’un contracte i l’incompliment d’una obligació derivada d’aquest contracte. En canvi, la responsabilitat civil extracontractual obliga a reparar el dany causat per culpa o negligència degut a la responsabilitat civil per actes o omissions no penats per la llei però que produeixen un dany personal o patrimonial.

Responsabilitat Civil

La responsabilitat civil és l’obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a una persona o al seu patrimoni.

Hi ha dos tipus de responsabilitat civil: la contractual, que és aquella que es produeix en el cas d’incompliment d’una obligació prèvia entre les parts més enllà del què està establert en el contracte; i la extracontractual, que és aquella que deriva del principi general de no causar dany a un altre per culpa o negligència.

Responsabilitat Civil Contractual

W

Origen en un contracte signat per les parts quan una d'elles incompleix les obligacions contingudes en ell, causant un dany o perjudici a l'altra, creant la obligació d'indemnitzar.

W

Segons la doctrina en la responsabilitat civil contractual hi ha d'haver dos requisits: l'existència prèvia d'un contracte i l'incompliment d'una obligació derivada d'aquest.

W

La responsabilidad civil contractual ve recollida en els articles 1091 Cc sobre les obligacions que neixen dels contractes tenen força de llei entre les parts; article 1101 Cc sobre les indemnitzacions dels danys i perjudicis quan les obligacions incorren en dol, negligència o morositat; article 1104 Cc de l'existència de culpa o negligència quan hi hagi omissió de la diligència deguda i article 1106 Cc que recull que la indemnizació de danys i perjudicis contempla el valor de la pèrdua com del guany deixat de percebre.

W

La STS 263/2009, de 24 d'abril, entén que "es genera responsabilitat contractual quan el dany es produeix a través d'un contracte"

Responsabilitat Civil Extracontractual

W

La responsabilitat civil extracontractual està continguda en l'article 1902 i ss. Cc que estableix quan per acció o omissió es causa un dany a un altre, intervinent culpa o negligència, el causant està obligat a reparar el dany causat.

W

Les condicions que s'han de presentar en un cas de responsabilitat civil extracontractual són: l'existència d'un dany sobre una cosa, un dret o una persona; no s'ha de derivar de l'existència d'un contracte previ; la causació del dany ha de ser imputable a una persona o a vàries.

W

Tanmateix ha d'existir una relació causal entre l'acció o omissió i el dany.

W

Segons l'article 1968 Cc el termini de prescripció de l'acció per exigir la responsabilitat civil extracontractual és d'un any.

Contacti’ns

UA-74232034-1