932217766 info@luccini.cat
Exercici de l'acció de responsabilitat civil per danys

L’exercici de l’acció de la responsabilitat civil per danys és una de les mesures més importants per protegir els drets i els interessos de les persones afectades per una activitat o acció que causa un dany.

Aquesta acció és aplicable a diferents tipus de danys, com ara béns i serveis defectuosos, danys en la construcció, danys derivats del tràfic i la circulació, danys mèdics, danys causats per animals i la responsabilitat civil en l’àmbit penal.

La regulació de la responsabilitat civil per danys es troba recollida en la llei i en la jurisprudència dels tribunals.

A continuació, es detallen les normes i la jurisprudència aplicables a cada tipus de dany:

  1. Béns i serveis defectuosos: La normativa espanyola en matèria de protecció dels consumidors estableix la responsabilitat del fabricant, importador, distribuïdor i venedor per als danys que els seus productes puguin causar als consumidors. Així, la Llei de Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis sectorials estableixen la garantia legal dels productes, que implica la reparació o substitució del producte defectuós o la devolució del preu pagat. A més, la jurisprudència del Tribunal Suprem ha establert que la responsabilitat civil per danys derivats de béns i serveis defectuosos és objectiva, el que significa que no es requereix la demostració de la culpa del fabricant o distribuïdor, sinó només la relació causal entre el producte i el dany.
  2. Danys en la construcció: La responsabilitat civil per danys en la construcció es deriva de la obligació dels promotors, constructors i arquitectes de garantir la seguretat i la qualitat de les obres de construcció, així com de respectar les normatives tècniques i legals aplicables. La Llei d’Ordenació de la Edificació estableix un règim de garanties que protegeix els drets dels compradors d’habitatges, entre altres mesures. En matèria de jurisprudència, el Tribunal Suprem ha establert que la responsabilitat civil en la construcció és solidària, el que significa que tots els professionals implicats en la construcció poden ser obligats a respondre pels danys causats.
  3. Danys derivats del tràfic i la circulació: La Llei de Responsabilitat Civil i Assegurances en la Circulació de Vehicles a Motor estableix la obligació del conductor responsable de reparar els danys causats a les persones i els béns afectats per l’accident de tràfic. En aquest sentit, la llei estableix que la indemnització per danys personals s’ha de calcular en funció dels danys causats a la víctima, incloent-hi els danys morals i les despeses de tractament. Pel que fa a la jurisprudència, el Tribunal
  4. Suprem ha establert que la indemnització per danys derivats del tràfic i la circulació ha de ser equitativa i justa, de manera que s’han de valorar tots els danys patits per la víctima.
  5. Danys mèdics: La responsabilitat civil per danys mèdics es deriva de la obligació dels professionals sanitaris de prestar una assistència sanitària adequada, que respecti els estàndards de qualitat i seguretat. La Llei de Ordenació de les Professions Sanitàries estableix la responsabilitat dels professionals sanitaris per les negligències i errors en l’exercici de la seva professió. Pel que fa a la jurisprudència, el Tribunal Suprem ha establert que la responsabilitat civil per danys mèdics és subjetiva, el que significa que és necessari demostrar la culpa o negligència del professional sanitari en la prestació del servei.
  6. Danys causats per animals: La responsabilitat civil per danys causats per animals es deriva de la obligació dels propietaris o tenidors dels animals de respondre pels danys que puguin causar. La Llei de Propietat Animal estableix que els propietaris o tenidors dels animals són responsables dels danys que puguin causar, independentment de la seva culpa o negligència. En matèria de jurisprudència, el Tribunal Suprem ha establert que la responsabilitat civil per danys causats per animals és objectiva, el que significa que no es requereix la demostració de la culpa o negligència del propietari o tenidor de l’animal.
  7. Responsabilitat civil en l’àmbit penal: La responsabilitat civil en l’àmbit penal es deriva de la obligació dels condemnats per un delicte de reparar el dany causat a les víctimes del delicte. La Llei d’Enjudiciament Criminal estableix que la indemnització per danys causats per un delicte ha de ser fixada pel jutge, tenint en compte els danys causats a la víctima. Pel que fa a la jurisprudència, el Tribunal Suprem ha establert que la responsabilitat civil en l’àmbit penal és independent de la responsabilitat penal i que pot ser exercida independentment de la pena imposada pel delicte.

En resum, l’exercici de l’acció de la responsabilitat civil per danys implica la obligació de reparar el dany causat, ja sigui a través de la compensació econòmica o de la reparació del bé o servei afectat.

La normativa i la jurisprudència aplicable varien en funció del tipus de dany causat, per la qual cosa és important seguir els procediments establerts per la llei i, si escau, buscar l’assessorament d’un advocat especialitzat en la matèria per assegurar la millor defensa dels seus drets.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

Envia'ns un missatge

UA-74232034-1