932217766 info@luccini.cat
Veracitat de risc en assegurances de vida

Declaració de veracitat del risc en les assegurances de vida i ocultació dolosa de preexistències mèdiques: Anàlisi de la Sentència STS 417/2023 de 27 de març

La Sentència del Tribunal Suprem STS 417/2023 de 27 de març aborda la qüestió de la declaració de veracitat del risc en les assegurances de vida i l’ocultació dolosa de preexistències mèdiques per part de l’assegurat. A continuació, es presenta un anàlisi dels aspectes clau d’aquesta sentència i les seves implicacions.

Declaració de veracitat del risc en assegurances de vida

En les assegurances de vida, l’assegurat té l’obligació de declarar de manera verídica i completa les circumstàncies conegudes que puguin influir en l’avaluació del risc per part de l’asseguradora.

Aquesta obligació es basa en l’article 10 de la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de Contracte d’Assegurança (LCS), que estableix el deure de l’assegurat de respondre al qüestionari facilitat per l’assegurador sobre les circumstàncies que poden influir en l’avaluació del risc.

Ocultació dolosa de preexistències mèdiques

La ocultació dolosa de preexistències mèdiques és una conducta que pot tenir conseqüències jurídiques per a l’assegurat i l’asseguradora. L’article 89 de la LCS estableix que, en cas de reserva o inexactitud dolosa en les declaracions de l’assegurat, l’asseguradora pot declarar el contracte nul. Això significa que l’asseguradora no estarà obligada a pagar la prestació en cas de sinistre.

Sentència STS 417/2023 de 27 de març

La STS 417/2023 de 27 de març analitza un cas en què l’assegurat va ocultar dolosament una preexistència mèdica en el qüestionari proporcionat per l’asseguradora.

En aquest cas, l’asseguradora va negar el pagament de la prestació en base a l’ocultació dolosa de la preexistència.

La sentència confirma la nul·litat del contracte d’assegurança per ocultació dolosa de la preexistència mèdica.

El Tribunal Suprem argumenta que l’ocultació va ser determinant per a l’avaluació del risc per part de l’asseguradora, ja que aquesta no hauria acceptat el contracte si hagués conegut la veritable situació de salut de l’assegurat.

Implicacions de la sentència

La Sentència STS 417/2023 de 27 de març té diverses implicacions en el dret de les assegurances i la pràctica contractual.

Algunes de les implicacions més rellevants són les següents:

  1. Reafirmació de l’obligació de veracitat: La sentència reafirma la importància de l’obligació de l’assegurat de declarar de manera verídica i completa les circumstàncies conegudes que puguin influir en l’avaluació del risc per part de l’asseguradora. Això subratlla la necessitat per als assegurats de ser honestos i transparents en les seves declaracions, per evitar conseqüències adverses en cas de sinistre.
  2. Protecció de l’asseguradora: La STS 417/2023 de 27 de març reconeix el dret de l’asseguradora a declarar nul el contracte d’assegurança en cas d’ocultació dolosa de preexistències mèdiques per part de l’assegurat. Això protegeix l’asseguradora contra els riscos associats a la falta de transparència en la informació proporcionada per l’assegurat.
  3. Nul·litat del contracte d’assegurança: La sentència estableix que l’ocultació dolosa de preexistències mèdiques pot donar lloc a la nul·litat del contracte d’assegurança. Això implica que l’asseguradora no estarà obligada a pagar la prestació en cas de sinistre si es demostra que l’assegurat va ocultar dolosament informació rellevant.
  4. Determinació de la intenció dolosa: La STS 417/2023 de 27 de març destaca la importància d’establir la intenció dolosa en l’ocultació de la informació per part de l’assegurat. La mera inexactitud o reserva no és suficient per a declarar la nul·litat del contracte d’assegurança; cal demostrar que l’assegurat va actuar amb intenció de defraudar l’asseguradora.
  5. Càrrega de la prova: La sentència també té implicacions en relació amb la càrrega de la prova. La STS 417/2023 de 27 de març estableix que és l’asseguradora qui ha de provar l’ocultació dolosa de preexistències mèdiques per part de l’assegurat, així com el caràcter determinant d’aquesta ocultació en l’avaluació del risc.
UA-74232034-1