932217766 info@luccini.cat
Unions de fet

Les unions de fet són un tipus de relació íntima entre dues persones que no ha estat formalment establerta mitjançant el matrimoni o una unió civil.

Malgrat no ser oficialment reconegut per lestat, aquest tipus dunió comporta certs drets i obligacions, especialment a nivell legal.

En molts països, les unions de fet són regulades per lleis específiques que especifiquen els drets i les obligacions de les parelles que estan involucrades.

En el cas dEspanya, els dos territoris autònoms amb major nombre de poblacióCatalunya i Madrid tenen lleis específiques que regulen les unions de fet.

A Catalunya, la llei de lEstatut dAutonomia regula les unions de fet, especificant els drets i les obligacions de les parelles involucrades en aquest tipus dunió.

Aquesta llei inclou drets familiars, laborals, hereditaris, de salut, de lhabitatge, de leducació, de les pensions, etc.

Les parelles que es troben en una unió de fet poden optar per registrarse davant lAdministració de la Generalitat, per tal de ser reconegudes com a parella.

Aquest registre els dóna als membres de la parella drets i obligacions similars als que satorguen mitjançant un matrimoni o una unió civil.

A Madrid, els drets i les obligacions de les parelles de fet són regulats per la llei 8/2007, de relacions de parella.

Aquesta llei estableix els drets i les obligacions de les parelles de fet, especificant els drets i les obligacions de les dos parts en cas de separació, regulant també els drets de la parella en cas de mort.

La llei madrilenya també regula els drets familiars de les parelles de fet, especificant els drets i les obligacions de les dues parts quant a leducació i el manteniment dels fills, i els drets i les obligacions de les dues parts quant als béns dels que formen part.

Ambdues lleis catalana i madrilenya estableixen els principis bàsics que han de regir les unions de fet.

Aquests principis inclouen el respecte mútuo, la responsabilitat compartida, el respecte a les llibertats individuals, la igualtat de drets i el respecte a les decisions preses de manera conjunta.

Les regulacions de les unions de fet són una qüestió important a tenir en compte quan es tracta de la protecció dels drets de les persones que estan involucrades en aquest tipus de relació.

Els drets i les obligacions establerts per aquestes lleis proveeixen a les parelles de fet una major protecció en cas de separació, mort, disputa de béns, etc.

Per tal de garantir que les parelles de fet tinguin els drets i les obligacions adequades, els estats i els territoris autònoms han establert lleis específiques per a regular aquestes unions.

A Catalunya i a Madrid, aquestes lleis estableixen els principis generals que han de regir les unions de fet, així com els drets i les obligacions de les parelles involucrades.

En resum, les unions de fet són una forma de relació íntima entre dues persones que no està formalment reconeguda per lestat, però que comporta certs drets i obligacions.

A Catalunya i Madrid, aquestes unions són regulades per lleis específiques que estableixen els principis generals que han de regir aquest tipus de relació, així com els drets i les obligacions de les dues parts.

És important que les parelles de fet siguin conscients dels seus drets i les seves obligacions per tal de protegirse a ells mateixos i a la seva relació.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

UA-74232034-1