932217766 info@luccini.cat
Tràmits després defunció familiar

La mort dun familiar és una situació difícil de superar. A més de les emocions i el dolor que això comporta, també és un moment important per a lorganització de lherència. Això comporta una sèrie de passos que cal seguir per a la gestió de lherència.

En primer lloc, els hereus han de determinar si existeix un testament o un document dherència. Aquest document pot ser elaborat per lintestat, és a dir, per un advocat, notari, etc. Si no existeix cap testament, shaurà de seguir els passos previstos per la llei per a determinar els hereus legítims.

En segon lloc, els hereus han de sol·licitar linventari de béns i drets. Per a això, sha de presentar una sol·licitud a lOficina de Registre de Béns Immobles on es va inscriure el difunt.

En tercer lloc, sha de sol·licitar lapertura de la successió. Aquesta sol·licitud sha de fer davant el Jutjat de Primera Instància on es va inscriure el difunt.

En quart lloc, es requereix una avaluació de béns i drets. Aquesta avaluació sha de fer per un perit, i es destina a calcular els béns i drets que componen lherència. En cinquè lloc, es requereix una liquidació de lherència. Aquesta liquidació sutilitza per determinar els béns i drets que els hereus hauran de repartir.

En sisè lloc, els hereus han de sol·licitar el pagament de la herència. Aquest pagament es pot fer a través de lAdministració de lEstat, o a través duna entitat financera.

En setè lloc, els hereus hauran de presentar els documents necessaris per a la inscripció de la cessió dels béns i drets als seus nom. Aquesta inscripció sha de fer davant lOficina de Registre de Béns Immobles. És important destacar que els set passos anteriors són els bàsics per a gestionar lherència.

A més, hi ha altres tràmits complementaris que es requereixen en alguns casos específics, com ara el pagament de limpost de successions o el pagament de deutes. Si bé la gestió de lherència pot ser complexa, els passos anteriors són una bona guia per a iniciar el procés.

És recomanable buscar informació específica en qüestions legals i comptables, i demanar assessorament professional d’un Advocat per a la seva gestió.

Contacti'ns sobre el seu cas

UA-74232034-1