932217766 info@luccini.cat
tramitació impost de seccessions

Tramitació de l’impost de successions.

Tramitació de l’impost de successions. Limpost de successions és un impost obligatori que sha de pagar al llegar un bé, normalment una herència, a una altra persona.

Es tracta dimpost que recau sobre el valor de lherència que sha rebut i es tracta dun impost estatal. En el cas de lEstat Espanyol, lAgència Tributària és lencarregada de gestionarlo.

Per poder tramitar limpost de successions amb lAgència Tributària, la persona a qui ha tocat lherència ha de presentar a lAgència Tributària cal una declaració informativa de lherència als efectes de limpost. Aquesta declaració informativa ha de ser lliurada en el termini màxim dun mes des de la data de lobertura de la successió.

En aquesta declaració informativa shan de posar les dades de lherència, com el valor de lherència, les dades personals del causant i dels hereus, així com els béns i els drets que formen part de lherència.

A més, shan dadjuntar els documents necessaris per a la seva verificació. Una vegada presentada la declaració informativa, lAgència Tributària procedirà a verificar els documents adjunts i a comprovar en els seus registres que shan presentat tots els béns i drets que formen part de lherència.

Un cop comprovat que shan inclòs tots els béns i drets de lherència, lAgència Tributària procedirà a calcular limport de limpost de successions, en funció del valor de lherència, dels beneficiaris i, en alguns casos, dels llocs on shan obtingut els béns.

Finalment, un cop calculat limport de limpost, lAgència Tributària donarà als hereus un termini per al pagament de limpost de successions.

Aquest pagament shaurà de fer a lAgència Tributària a través dun dipòsit bancari o amb un taló de lAgència Tributària.

En resum, el tràmit de limpost de successions amb lAgència Tributària és un tràmit que sha de fer obligatòriament després de la mort duna persona, així com cada cop que una persona rebi una herència.

Conclusions

Resumint, el tràmit sha de fer amb la presentació duna declaració informativa de lherència, després de la qual lAgència Tributària comprovarà els béns i drets que formen part de lherència i assignarà un termini per al pagament de limpost.

És important que es compleixi aquest tràmit obligatori, ja que en cas contrari es podria incórrer en sancions.

Per dur a terme la tramitació de l’impost de successions és important disposar de l’assessorament d’un advocat.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

UA-74232034-1