932217766 info@luccini.cat
Tramitació del recurs de cassació

La Tramitació del Recurs de Cassació després del 29 de juliol de 2023 segons el Real Decret-Llei 5/2023, de 28 de juny

La reforma del recurs de cassació és un element central dins la modernització del sistema judicial espanyol. El Real Decret-Llei 5/2023, de 28 de juny, ha introduït canvis significatius en aquesta figura jurídica. Aquest article es proposa aclarir els punts més rellevants d’aquesta reforma i la seva incidència en la tramitació del recurs a partir del 29 de juliol de 2023.

1. Concepte i Finalitat

El recurs de cassació és un mitjà extraordinari de revisió de sentències fermes amb l’objectiu de garantir la correcta interpretació i aplicació de la llei. A través d’aquesta figura, es busca unificar la doctrina judicial i rectificar decisions errònies.

2. Ampliació de la Matèria Cassacional

El nou marc normatiu ha ampliat el catàleg de matèries susceptibles de cassació, permetent així una major intervenció del Tribunal Suprem en diferents àmbits, garantint així una més gran unificació doctrinal.

3. Admissió del Recurs

Un dels canvis més destacats del RDL 5/2023 és la regulació detallada del procediment d’admissió. Ara, abans de procedir a l’admissió del recurs, la sala haurà d’emetre un auto motivat. Aquest canvi busca filtrar aquells recursos que no compleixen amb les estrictes exigències formals o que no presenten rellevància cassacional.

4. Introducció de la figura del «Ponent Especialitzat»

El Decret-Llei introdueix la figura del «Ponent Especialitzat». Aquest magistrat serà l’encarregat de revisar i informar a la Sala sobre la procedència del recurs, assegurant-se que es compleixen totes les formalitats exigides i que el recurs té, efectivament, interès cassacional.

5. Simplificació dels Tràmits

Amb l’objectiu d’agilitar la tramitació dels recursos, s’han simplificat diversos tràmits, reduint així els terminis i fent més eficient el procediment.

6. Potenciació de les Noves Tecnologies

El nou reglament fa especial èmfasi en la utilització de les noves tecnologies en la tramitació del recurs, promocionant així la presentació electrònica i la notificació telemàtica.

7. Conclusió

El Real Decret-Llei 5/2023 suposa una renovació profunda del recurs de cassació, adaptant-lo a les necessitats actuals i buscant així una major eficiència i efectivitat en la seva tramitació. Amb aquests canvis, es pretén garantir una major seguretat jurídica, així com una unificació doctrinal més àmplia i rigorosa.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

Envia'ns un missatge

UA-74232034-1