932217766 info@luccini.cat
Tramitació de la pensió de viduïtat

Introducció

La pensió de viduïtat és una prestació econòmica fonamental per proporcionar suport i protecció als supervivents del cònjuge o parella de fet després de la seva defunció. A Espanya, la tramitació de la pensió de viduïtat es regula per diverses normatives i la seva aplicació ha estat objecte d’interpretació per part de la jurisprudència. Aquest article examina la legislació aplicable i esmenta algunes decisions judicials rellevants en aquest àmbit.

Legislació

La legislació principal que regula la tramitació de la pensió de viduïtat a Espanya és la Llei General de la Seguretat Social, aprovada pel Reial Decret Llei 1/1994. Aquesta llei estableix els requisits i les condicions per a la tramitació de la pensió de viduïtat, així com els procediments i els criteris per determinar la quantia de la prestació.

Segons l’article 174 de la Llei General de la Seguretat Social, poden ser beneficiaris de la pensió de viduïtat les persones supervivents que hagin estat casades o hagin mantingut una parella de fet amb el cònjuge o parella de fet difunt. No obstant això, aquests supervivents han de complir diversos requisits, com ara la seva afiliació i cotització a la Seguretat Social, la situació d’alta o assimilada a aquest règim, i la consideració de la seva mort com a contingència protegida per aquest sistema de seguretat social.

D’altra banda, el Reial Decret que aprova el Reglament General sobre cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat Social estableix les especificacions i els procediments per a l’obtenció i el càlcul de la pensió de viduïtat.

Jurisprudència

La jurisprudència espanyola ha establert diverses interpretacions i criteris relacionats amb la pensió de viduïtat, que ofereixen orientació i claredat en la seva gestió. Algunes decisions judicials rellevants són les següents:

  1. Sentència del Tribunal Suprem (Sala Social) de 12 de març de 2014: En aquesta sentència, el Tribunal Suprem va resoldre que el matrimoni celebrat entre una persona pensionista de viduïtat i una altra persona que cobria la prestació per desocupació no afectava la continuïtat de la pensió de viduïtat. El tribunal va concloure que la prestació per desocupació no era incompatible amb la pensió de viduïtat, ja que són dues prestacions diferents amb finalitats distintes.
  2. Sentència del Tribunal Suprem (Sala Social) de 26 de juliol de 2017: En aquesta sentència, el Tribunal Suprem va determinar que una persona divorciada que havia estat beneficiària de la pensió de viduïtat podia seguir gaudint-ne malgrat haver establert una nova convivència o matrimoni. El tribunal va assenyalar que la llei no preveia cap supòsit d’incompatibilitat en aquest cas.
  3. Sentència del Tribunal Suprem (Sala Social) de 15 de gener de 2019: En aquesta sentència, el Tribunal Suprem va establir que el cònjuge supervivent en una parella de fet podia accedir a la pensió de viduïtat encara que no hagués estat inscrita en el registre oficial de parelles de fet. El tribunal va considerar que la simple convivència continuada i estable entre els membres de la parella era suficient per acreditar la seva existència.

Conclusió

La gestió de la pensió de viduïtat a Espanya està regulada per la Llei General de la Seguretat Social i altres normatives específiques. La jurisprudència espanyola ha aportat interpretacions i criteris importants per a la seva aplicació, garantint els drets dels supervivents en diverses situacions, com les segones núpcies, les convivències posteriors i les parelles de fet. És important tenir en compte la legislació i la jurisprudència actualitzades en cada cas particular per assegurar una gestió adequada de la pensió de viduïtat.

UA-74232034-1