932217766 info@luccini.cat
Temptativa en delictes contra la intimitat
  1. Conducta delictiva: En el cas de la STS 220/2023, l’acusat va intentar vulnerar la intimitat d’una persona mitjançant l’ús de dispositius tecnològics. La conducta delictiva consistia en intentar accedir il·legalment a les comunicacions privades de la víctima i a les seves imatges personals.
  2. Temptativa acabada: El tribunal va considerar que es tractava d’una temptativa acabada, ja que l’acusat havia realitzat tots els actes necessaris per cometre el delicte, però aquest no es va consumar perquè la víctima va descobrir l’intent d’accedir a les seves comunicacions i va prendre mesures per evitar-ho. La temptativa acabada es produeix quan el subjecte actiu ha realitzat tots els actes necessaris per cometre el delicte, però aquest no arriba a consumar-se per circumstàncies alienes a la seva voluntat.
  3. Responsabilitat penal: La responsabilitat penal en casos de temptativa en delictes contra la intimitat depèn de la gravetat dels actes executius i de la intenció del subjecte actiu. En el cas de la STS 220/2023, el tribunal va considerar que la conducta de l’acusat constituïa una temptativa acabada, i per tant, va imposar una pena proporcional a la gravetat dels actes.
  4. Atenuants i agreujants: La STS 220/2023 no estableix atenuants ni agreujants específics en aquest cas concret. No obstant això, és important tenir en compte que en casos de temptativa en delictes contra la intimitat, podrien aplicar-se atenuants o agreujants depenent de les circumstàncies del cas, com ara la reincidència, la confessió o la reparació del dany causat.
  5. Protecció de la intimitat en l’àmbit digital: Aquesta sentència posa de manifest la importància de la protecció de la intimitat en l’àmbit digital i els reptes que afronta el Dret Penal en aquest àmbit. Les noves tecnologies ofereixen múltiples oportunitats per a la comissió de delictes contra la intimitat, com ara l’accés no autoritzat a les comunicacions privades o a les imatges personals.

En resum, la STS 220/2023 de 23 de març de 2023 ofereix un exemple clar de com el Dret Penal aborda la temptativa en un delicte contra la intimitat en l’àmbit digital.

La sentència destaca la importància de protegir la intimitat de les comunicacions privades i les imatges personals amb independència que no s’hagin comès tots els actes perquè l’afectat ho va descobrir.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

Envia'ns un missatge

UA-74232034-1