932217766 info@luccini.cat
sanejament per vicis ocults

El concepte de sanejament per vicis ocults es remunta a lantiguitat romana i sha anat desenvolupant a través dels anys fins a arribar a la nostra actualitat.

En el dia a dia de les relacions comercials, els venedors són els encarregats de garantir que els productes venuts estiguin lliures de vicis ocults.

Un vici ocult és aquell defecte que es troba en lobjecte venut, però que no és perceptible per ladquiridor només observant el producte, ni mitjançant proves ordinàries.

Aquesta obligació de garantir els vicis ocults és reconeguda en el nostre sistema legal.

En els articles 1.306 i següents del Codi Civil es regula la responsabilitat del venedor pel sanejament de vicis ocults en la venda de béns.

Aquesta responsabilitat del venedor està limitada en el temps.

Així, en larticle 1.314 del Codi Civil es preveu que el venedor serà responsable de la existència de vicis ocults fins a un termini de tres mesos des de la data de la venda.

En la jurisprudència es troben nombrosos casos sobre lobligació del venedor pel sanejament de vicis ocults.

En aquest sentit, cal destacar especialment la Resolució de 14 de febrer de 2023 de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública.

En aquesta resolució es confirma la responsabilitat que té el venedor pel sanejament de vicis ocults, en el sentit que aquest és el responsable dassegurar que els béns venuts estiguin lliures derrors o defectes no perceptibles a simple vista.

Per tant, el venedor té lobligació de garantir que els béns venuts estiguin lliures de vicis ocults, i aquesta obligació està regulada en el nostre sistema legal i reconeguda en la jurisprudència, especialment a través de la Resolució de 14 de febrer de 2023 de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública.

El venedor haurà de complir aquesta obligació durant un termini de tres mesos des de la data de la venda.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

Envia'ns un missatge

UA-74232034-1