932217766 info@luccini.cat
Responsabilitat Civil Ex-Delicto

Responsabilitat Civil ExDelicto: Definició i Principals Aspectes

La responsabilitat civil exdelicto és una obligació que té una persona per a reparar els danys causats a altra persona a conseqüència duna acció o omissió il·lícita.

Aquesta responsabilitat sestableix de manera independent de la responsabilitat penal, però es consolida en el marc de la mateixa acció delictiva.

Aquest concepte es basa en el principi de solidaritat, segons el qual lautor dun delicte, encara que sigui declarat innocent, és responsable de pagar els danys causats a la víctima.

En aquest article, examinarem els principals aspectes de la responsabilitat civil exdelicto, com són el seu àmbit daplicació, les seves característiques i les seves conseqüències.

LExercici Conjunt de lAcció Civil i Penal

Un dels aspectes més importants de la responsabilitat civil exdelicto és lexercici conjunt de lacció civil i penal.

Es pot exercir simultàniament lacció civil i penal, sense que això afecti la presumpció dinnocència.

En aquest cas, el magistrat encarregat de resoldre el procés penal pot ordenar la reparació dels danys causats a la víctima, en el mateix moment en què es condemna a lacusat.

LExercici Separat de lAcció Civil

En alguns casos, els afectats per un delicte poden optar per exercir lacció civil de manera separada del procés penal.

En el cas de la innocència de lacusat, la víctima pot presentar una demanda civil o, si ja sha presentat una denúncia penal, es pot demanar lampliació del procés per a determinar la responsabilitat civil.

La Renúncia de lAcció Civil

En determinades situacions, lacusat i la víctima poden arribar a un acord extrajudicial per a solucionar el conflicte.

En aquest cas, lacusat pot oferir una indemnització a la víctima i aquesta pot acceptarla a canvi de renunciar a la seva acció civil.

Aquesta renúncia es considera legalment vàlida i es pot fer constar en un document signat pels dos interessats.

La Prescripció de lAcció Civil ExDelicto

Lacció civil exdelicto prescriu en el termini de cinc  anys des de la data en què es va produir el delicte d’acord amb el què indica l’article 1964 del Codi civil que estableix aquest termini per aquelles accions personals que no tinguin un termini especial i concret.

LExtensió de la Responsabilitat Civil en la Restitució de la Cosa

La responsabilitat civil exdelicto també pot ser aplicada per a la restitució de la cosa.

En aquest cas, el titular de la propietat té dret a la restitució del bé robat o destruït per lautor del delicte.

També té dret a una indemnització per les despeses de reparació o substitució.

La Reparació del Dany i la Indemnització de Perjudicis Materials i Morals

En el cas de la responsabilitat civil exdelicto, la reparació del dany es pot fer mitjançant la indemnització de perjudicis materials i morals.

Les indemnitzacions de perjudicis materials estan relacionades amb les despeses que ha hagut de fer la víctima per a reparar els danys causats.

Les indemnitzacions de perjudicis morals es basen en un barem de danys corporals, no material, en el qual es valora limpacte emocional sofert per la víctima.

També sinclouen els danys morals i els interessos legals.

Qui Són les Persones Civilment Responsables

La responsabilitat civil exdelicto pot ser assumida per lautor del delicte, pels seus còmplices, per les persones jurídiques, per les companyies dassegurances i per determinats titulars de vehicles.

A més, en determinats casos, també poden ser responsabilitzats els pares o tutors, els mitjans de comunicació, els titulars destabliments i els empresaris, així com lAdministració.

La Responsabilitat Civil a Títol Lucratiu

Es considera que la responsabilitat civil a títol lucratiu és una de les conseqüències de la responsabilitat civil exdelicto.

Es tracta duna indemnització que es concedeix a la víctima dun delicte, a més de la indemnització de perjudicis materials i morals, perquè ha hagut de suportar els costos i les despeses que shan produït per a la recuperació de la seva salut.

El Compliment de la Responsabilitat Civil

Per a complir amb la responsabilitat civil exdelicto, la víctima ha dacreditar els danys causats per lautor del delicte i demanar una indemnització en conseqüència.

Per a això, pot ferho mitjançant la presentació de factures, documents i testimonis.

A més, també pot sol·licitar lassistència dun advocat o dun expert per a establir limport exacte de la indemnització.

Responsabilitat Civil Derivada de Determins Delictes

En determinats delictes, la responsabilitat civil exdelicto es pot ampliar i sinclouen indemnitzacions per a la reparació del dany causat a la víctima.

Així, en els casos de delictes contra lhonor, limpagament de pensions, lalçament de béns, contra la propietat intel·lectual, contra els secrets empresarials, contra la Hisenda Pública, contra els drets dels treballadors, contra la seguretat vial i de malversació de cabals públics, el titular de la propietat té dret a una indemnització a títol lucratiu.

Conclusió

En conclusió, la responsabilitat civil exdelicto és una obligació que té una persona per a reparar els danys causats a altra persona a conseqüència duna acció o omissió il·lícita, independentment de la responsabilitat penal.

Es pot exercir simultàniament lacció civil i penal o separadament, sense que això afecti la presumpció dinnocència.

També, lacusat i la víctima poden arribar a un acord extrajudicial per a solucionar el conflicte.

La responsabilitat civil exdelicto pot ser assumida per lautor del delicte, pels seus còmplices, per les persones jurídiques, per les companyies dassegurances i per determinats titulars de vehicles.

També pot ser aplicada per a la restitució de la cosa i per a la indemnització de perjudicis materials i morals.

Finalment, en determinats delictes, la responsabilitat civil samplia i sinclouen indemnitzacions per a la reparació del dany causat a la víctima.

Per a qüestions relacionades amb la responsabilitat civil ex-delicto és recomanable comptar a l’assessorament d’un Advocat especialista en aquests temes.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

Envia'ns un missatge

UA-74232034-1