932217766 info@luccini.cat
Resolució extrajudicial de conflictes

Introducció

En els darrers anys sha estat treballant en làmbit de la resolució extrajudicial de conflictes en matèria de consum.

Es donarà una visió general del plantejament jurídic sobre aquest tema, amb especial atenció a les vies alternatives a la jurisdicció, les consideracions prèvies a les fòrmules autocompositives, els codis de conducta publicitaris, la negociació versus la negociació assistida, la mediació de consum, la conciliació, larbitratge de consum, la resolució extrajudicial de conflictes en els sectors financer i aeroportuari i la responsabilitat civil envers la potestat sancionadora de ladministració.

Resolució extrajudicial de conflictes en matèria de consum

La solució extrajudicial de conflictes en matèria de consum és una qüestió que s’ha estat estudiant i desenvolupant en els últims anys.

La solució extrajudicial de conflictes en matèria de consum s’associa a l’ús de mecanismes alternatius de solució de conflictes (MASC) com a part de la solució de conflictes entre consumidors i empreses.

Les vies alternatives a la jurisdicció poden incloure la mediació, la conciliació, l’arbitratge i altres tècniques de resolució de conflictes.

Es consideren vies alternatives a la jurisdicció aquelles que es basen en la participació voluntària de les parts, sent aquestes les úniques responsables de la solució del conflicte.

En aquest sentit, s’exclouen aquelles vies alternatives que requereixen l’intervenció judicial o administrativa, com per exemple els procediments sancionadors.

Consideracions prèvies a les fòrmules autocompositives Abans de considerar les fòrmules autocompositives com a part de la solució extrajudicial de conflictes en matèria de consum, és necessari tenir en compte diversos aspectes.

  1. En primer lloc, s’ha de tenir en compte que la solució extrajudicial de conflictes en matèria de consum s’ha de basar en la participació voluntària de les parts.
  2. En segon lloc, s’ha de tenir en compte que la solució extrajudicial de conflictes en matèria de consum no ha de ser obligatòria per a totes les parts.
  3. En tercer lloc, s’ha de tenir en compte que la solució extrajudicial de conflictes en matèria de consum no pot comprometre la tutela judicial efectiva de les parts.
  4. En quart lloc, s’ha de tenir en compte que la solució extrajudicial de conflictes en matèria de consum no pot comprometre el dret a la llibertat d’expressió.

Codi de conducta publicitari

El codi de conducta publicitari és un mecanisme que s’ha desenvolupat en els darrers anys com a part de la solució extrajudicial de conflictes en matèria de consum.

El codi de conducta publicitari s’utilitza per regular les pràctiques publicitàries, especialment en els sectors de les telecomunicacions, la informàtica i la tecnologia de la informació.

El codi de conducta publicitari estableix una sèrie de normes que les empreses han de respectar en els seus esforços publicitaris per tal de garantir la transparència, la seguretat i la protecció dels drets dels consumidors.

Negociació versus negociació assistida

Un altre mecanisme que s’ha desenvolupat en els darrers anys és la negociació assistida.

Aquest mecanisme consisteix en l’ús d’un mediador neutre, que ajuda a les parts a arribar a un acord.

El mediador ajuda a les parts a entendre els seus interessos i a buscar solucions que satisfacin els seus interessos.

La negociació assistida pot ser una alternativa viable a l’ús de la jurisdicció, ja que pot ajudar les parts a gestionar els seus conflictes d’una manera més eficaç i eficient.

Mediació de consum

La mediació de consum és un mecanisme que s’ha desenvolupat en els darrers anys com a part de la solució extrajudicial de conflictes en matèria de consum.

La mediació de consum està dissenyada per ajudar a les parts a arribar a un acord, evitant així una solució judicial.

La mediació de consum s’utilitza per solucionar conflictes entre consumidors i empreses, ajudant a les parts a arribar a un acord que satisfaci els seus interessos.

Conciliació

La conciliació és un altre mecanisme que s’ha desenvolupat en els darrers anys com a part de la solució extrajudicial de conflictes en matèria de consum.

La conciliació és un procés en el qual un tercer neutral ajuda a les parts a arribar a un acord.

La conciliació es diferencia de la negociació en el sentit que la conciliació està dissenyada per ajudar a les parts a arribar a un acord, mentre que la negociació està dissenyada per ajudar a les parts a arribar a un acord.

Arbitratge de consum

Un altre mecanisme que s’ha desenvolupat en els darrers anys com a part de la solució extrajudicial de conflictes en matèria de consum és l’arbitratge de consum.

L’arbitratge de consum és un procés en el qual un tercer neutre ajuda a les parts a arribar a un acord.

En l’arbitratge de consum, les parts han de presentar les seves respectives versions del conflicte davant d’un òrgan arbitral, que dictarà una decisió vinculant.

Resolució extrajudicial de conflictes en els sectors financer i aeroportuari

La resolució extrajudicial de conflictes en els sectors financer i aeroportuari és una qüestió que s’ha estat estudiant en els darrers anys.

Els sectors financer i aeroportuari són dos dels sectors més regulats a l’Estat espanyol, i per aquest motiu s’està treballant en la regulació de les vies alternatives a la jurisdicció per a solucionar els conflictes en aquest àmbit.

Responsabilitat civil envers potestat sancionadora de l’administració

Una qüestió que s’ha de tenir en compte a l’hora de considerar la solució extrajudicial de conflictes en matèria de consum és la relació entre la responsabilitat civil i la potestat sancionadora de l’administració.

En aquest sentit, s’ha de tenir en compte que la responsabilitat civil pot ser un mecanisme útil per a solucionar els conflictes entre consumidors i empreses, però no pot ser utilitzada com a mecanisme de solució de conflictes en l’àmbit de la regulació administrativa.

Conclusió

En resum, s’ha de tenir en compte que la solució extrajudicial de conflictes en matèria de consum és una qüestió que s’està desenvolupant en els últims anys.

En aquest sentit, s’ha vist que els mecanismes més utilitzats són la mediació, la conciliació, l’arbitratge i els codis de conducta publicitaris.

A més, s’ha de tenir en compte que la relació entre la responsabilitat civil i la potestat sancionadora de l’administració és una qüestió que s’ha de tenir en compte a l’hora de considerar la solució extrajudicial de conflictes en matèria de consum.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

Envia'ns un missatge

UA-74232034-1