932217766 info@luccini.cat
regulació de la segona oportunitat

Introducció

La segona oportunitat és un concepte que fa referència a la possibilitat de donar a les persones físiques insolvents l’oportunitat de començar de nou sense càrregues financeres abrumadores.

Aquesta figura ha adquirit una major importància en el context de les dificultats econòmiques que moltes persones han experimentat en els últims anys.

En aquest article, analitzarem la introducció de la regulació de la segona oportunitat en el Text Refós de la Llei Concursal (Llei 16/2022) d’adaptació a l’ordenament jurídic espanyol de la Directiva 2019/1023.

L’adaptació a la Directiva 2019/1023

La Directiva 2019/1023 del Parlament Europeu i del Consell, coneguda com a «Directiva de la segona oportunitat», té com a objectiu establir un marc normatiu comú per als procediments de reestructuració preventiva, insol·vència i exoneració dels deutes, especialment per a les persones físiques no empresàries.

Aquesta Directiva promou la possibilitat de concedir una segona oportunitat a les persones insolvents, permetent-los reestructurar els seus deutes i obtenir un nou començament financer.

Per adaptar-se a aquesta Directiva, Espanya va introduir diverses modificacions en el Text Refós de la Llei Concursal (Llei 16/2022).

Aquesta nova legislació va ampliar el règim de la segona oportunitat per oferir una major protecció a les persones físiques insolvents. A continuació, analitzarem alguns dels aspectes clau d’aquesta regulació.

Aspectes clau de la regulació de la segona oportunitat

  1. Procediment de reestructuració preventiva: La nova llei estableix la possibilitat que les persones insolvents puguin sol·licitar un procediment de reestructuració preventiva per a la renegociació de deutes amb els seus creditors. Aquest procediment té com a finalitat arribar a acords extrajudicials de pagament per evitar el concurs de creditors i donar una oportunitat de reestructuració financera.
  2. Exoneració dels deutes: La regulació de la segona oportunitat permet la possibilitat d’exonerar total o parcialment els deutes a les persones físiques insolvents que hagin complert amb els requisits establerts. Això implica que després d’un període determinat de temps i un bon comportament financer, les persones insolvents poden ser lliurades de les seves obligacions de pagament.
  3. Tràmit simplificat: La nova legislació estableix un tràmit simplificat per als procediments de reestructuració preventiva i exoneració dels deutes, amb l’objectiu de reduir la càrrega administrativa i agilitzar el procés. Això permet una resolució més ràpida i eficient dels casos de persones insolvents.
  4. Educació financera i assessorament: La llei també fa èmfasi en la importància de l’educació financera i l’assessorament per a les persones insolvents. Es promou l’acompanyament i suport professional per ajudar-les a millorar la seva situació econòmica i evitar situacions de sobreendeutament en el futur.

Conclusió

La introducció de la regulació de la segona oportunitat en el Text Refós de la Llei Concursal (Llei 16/2022) per a l’adaptació a la Directiva 2019/1023 és un pas significatiu per donar una major protecció a les persones físiques insolvents i oferir-los una oportunitat de començar de nou sense càrregues financeres abrumadores.

Aquesta nova legislació promou la reestructuració preventiva i l’exoneració dels deutes, establint un tràmit simplificat i fomentant l’educació financera i l’assessorament.

Això contribueix a una major justícia i equitat en el tractament de les persones insolvents, facilitant-los un camí cap a una recuperació financera sostenible.

UA-74232034-1