932217766 info@luccini.cat
Règim jurídic del teletreball en les administracions públiques

Règim jurídic del teletreball en les administracions públiques

Règim jurídic del teletreball en les administracions públiques. El treball a distància sha convertit en una realitat a les administracions públiques en els últims anys, a causa de la pandèmia de la Covid19. Aquest nou tipus de treball ha comportat la necessitat de desplegar un nou règim jurídic per regular el treball a distància.

En aquest sentit, la Llei 40/2015, de règim jurídic del treball a distància, estableix els principis bàsics per a la regulació del treball a distància en les administracions públiques. Aquesta llei estableix que els treballadors de les administracions públiques que desenvolupin una activitat remunerada a distància, tenen dret a una indemnització per cada jornada treballada a distància. Aquesta indemnització es calcula a partir de la jornada de treball desenvolupada per cada treballador i sinclou en el sou mensual.

A més, la Llei 40/2015 estableix que els treballadors a distància han de complir amb les mateixes obligacions i deures que els treballadors presencials i han de respectar els mateixos horaris i jornades de treball.

Les administracions públiques han de proporcionar els mitjans i recursos necessaris perquè els treballadors a distància puguin desenvolupar la seva activitat, com ara equips informàtics, connexions dalta velocitat i programari específic. Les administracions també han dassegurar un entorn de treball segur i respectar la privacitat dels treballadors, per tal de garantir que els dades de treball i les comunicacions no es vegin afectades per amenaces informàtiques o per la interceptació de tercers.

Finalment, les administracions públiques han dassegurar que els treballadors a distància puguin participar en reunions presencials i proporcionarlos els recursos necessaris per mantenir un contacte i comunicació fluïda entre els treballadors de diferents localitzacions.

En definitiva, la Llei 40/2015 ofereix un marc jurídic per regular el treball a distància en les administracions públiques, garantint els drets i els deures dels treballadors a distància i proporcionant els mitjans necessaris per desenvolupar la seva activitat de manera segura i eficaç.

UA-74232034-1