932217766 info@luccini.cat
Reestructuració del deute

La reestructuració del deute és un mecanisme que permet a les empreses en crisi reestructurar els seus deutes per tal de millorar la seva situació financera.

En aquest procés, una figura clau és lexpert en reestructuració de deute, que actua com a assessor de les parts en el procés de reestructuració.

Aquest article explicarà els diferents elements de la reestructuració del deute, els efectes i objectius que persegueix, la confirmació judicial de la reestructuració, la homologació del pla de reestructuració, la impugnació del mateix pla, les accions rescissòries, lincompliment del pla de reestructuració i el règim jurídic i la retribució de lexpert en la reestructuració del deute.

En primer lloc, shauria de destacar que la reestructuració del deute no és una solució màgica per a les empreses en crisi, sinó una eina per a la gestió de deutes que permet millorar la situació financera de lempresa.

El procés es basa en la negociació entre lempresa en crisi i els seus creditors, això és, aquells a qui lempresa deutora els ha de retornar els diners que li han prestat.

Durant aquest procés, lexpert en reestructuració de deute actua com a assessor de les parts per tal de trobar una solució satisfactòria per a tots els implicats.

Lobjectiu principal de la reestructuració del deute és el de donar suport a lempresa en crisi, permetentli aquesta reestructurar els seus deutes per tal de millorar la seva situació financera i reequilibrar els seus comptes.

En aquest sentit, els deutes de lempresa es poden reestructurar de diverses maneres, com ara: allargar el termini de pagament dels deutes, reduir els interessos, canviar la moneda de pagament, procurar una alliberació de deutes, etc.

Una vegada que lempresa i els seus creditors han arribat a un acord, lendemà ha de ser confirmat judicialment per tal que tingui eficàcia legal.

Aquesta confirmació es fa a través duna sentència judicial, que ha de ser homologada per tal que pugui ser executada.

Un cop homologat el pla de reestructuració, aquest es pot impugnar per part dels creditors o de lempresa, si es considera que els seus interessos no han estat satisfets de manera adequada.

En aquests casos, el tribunal pot revocar la homologació del pla de reestructuració si es considera que els interessos de les parts no han estat protegits de manera suficient. En cas dincompliment del pla de reestructuració del deute, els creditors o lempresa poden interposar accions rescissòries.

Això és, les parts poden demanar la rescissió del contracte de reestructuració a causa de lincompliment de les obligacions establertes.

En relació al nomenament de lexpert en reestructuració de deute, aquesta figura sol ser nomenada per un tribunal, a petició de les parts implicades en el procés.

Lexpert ha de ser un professional especialitzat en la matèria, amb una gran experiència en el sector. El règim jurídic de lexpert es regula per les normes de la llei, i la seva retribució ha de ser aprovada pel tribunal.

En resum, la reestructuració del deute és un mecanisme que permet a les empreses en crisi reestructurar els seus deutes per tal de millorar la seva situació financera.

En aquest procés, una figura clau és lexpert en reestructuració de deute, que actua com a assessor de les parts en el procés de reestructuració.

Aquest article ha explicat els diferents elements de la reestructuració del deute, els efectes i objectius que persegueix, la confirmació judicial de la reestructuració, la homologació del pla de reestructuració, la impugnació del mateix pla, les accions rescissòries, lincompliment del pla de reestructuració i el règim jurídic i la retribució de lexpert en la reestructuració del deute.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

UA-74232034-1