932217766 info@luccini.cat
Reclamació extrajudicial en sinistres de lesions

Reclamació Extrajudicial en Sinistres de Lesions de Trànsit Previa a la Interposició de la Demanda

La reclamació extrajudicial en sinistres de lesions és una forma destablir una vía de comunicació entre la víctima i el responsable del sinistre, sense haver de recórrer a la interposició de la demanda en un tribunal.

La reclamació extrajudicial és un procediment molt útil en els casos de sinistres de lesions de trànsit, ja que permet a la víctima obtenir una compensació per les lesions causades en el sinistre sense haver dinterposar una demana.

La reclamació extrajudicial és una forma dintentar una solució extrajudicial del conflicte.

Els seus principals objectius són:

 • a) establir un diàleg entre les parts afectades,
 • b) aconseguir un acord de compensació per les lesions causades en el sinistre sense haver dinterposar una demana,
 • c) aconseguir una compensació ràpida i eficient i
 • d) evitar els costos associats a la interposició duna demana en els tribunals.

Validesa de la Reclamació Extrajudicial No Quantificada

La validesa de la reclamació extrajudicial no quantificada és una qüestió molt important a tenir en compte en els casos de sinistres de lesions de trànsit.

La víctima té dret a obtenir una compensació per les lesions sofertes en el sinistre, i això ha de ser establert a través d’una reclamació extrajudicial no quantificada.

Aquesta reclamació ha de ser presentada a l’assegurador per tal de reclamar una compensació per les lesions sofertes.

L’assegurador ha de respondre a aquesta reclamació per tal d’establir els termes de la compensació i les quantitats a abonar.

L’assegurador ha de respondre a la reclamació extrajudicial no quantificada dins dels terminis establerts per la llei per tal de garantir la seva validesa.

És important tenir en compte que la resposta de l’assegurador ha de ser ajustada a les circumstàncies del sinistre, i això comporta que l’assegurador ha d’oferir una compensació que estigui d’acord amb la situació de la víctima.

Oferta Motivada i Oferiment a la Víctima per Procediments Diferents de l’Oferta Motivada

Un cop presentada la reclamació extrajudicial, l’assegurador pot oferir una oferta motivada a la víctima per indemnitzar les lesions causades en el sinistre.

Aquesta oferta motivada és una proposta de compensació que està motivada per les circumstàncies del sinistre i que pot incloure una indemnització, una compensació per les despeses mèdiques i el pagament d’un interès per les lesions sofertes.

L’oferta motivada és una proposta vinculant que pot de ser acceptada per la víctima per tal de poder rebre una compensació per les lesions causades en el sinistre.

La víctima també té l’opció de rebutjar l’oferta motivada i buscar una solució per les seves lesions a través d’altres procediments, com ara la interposició d’una demana en els tribunals.

Contingut de l’Oferta Motivada i Oferiment

L’oferta motivada ha de contenir una proposta de compensació vinculant que ha de ser acceptada per la víctima per tal de poder rebre una compensació per les lesions causades en el sinistre.

Aquesta oferta ha de contenir:

 • Una quantificació de la indemnització a abonar a la víctima.
 • Una quantificació de la compensació per les despeses mèdiques.
 • Una quantificació dels interessos per les lesions sofertes.

A més, l’oferta motivada també ha de contenir una proposta d’oferiment a la víctima per tal de poder aconseguir una compensació per les lesions sofertes sense haver d’interposar una demana en els tribunals.

Aquesta proposta d’oferiment pot incloure:

 • Una oferta de pagament immediat a la víctima.
 • Una oferta de negociació sobre les quantitats a abonar a la víctima.
 • Una oferta per aconseguir un acord entre les parts.

Documentació Necessària i Terminis per a la Presentació de la Reclamació

Per tal de presentar una reclamació extrajudicial és necessari que la víctima disposi de la documentació necessària.

Aquesta documentació ha de comprendre:

 • Les dades de la víctima i de l’assegurador.
 • Una descripció detallada del sinistre i les lesions sofertes per la víctima.
 • Una justificació de les despeses mèdiques i altres despeses relacionades amb el sinistre.
 • Una relació de les proves aportades per la víctima per tal de justificar les seves reclamacions.

Una vegada que la víctima disposi de la documentació necessària, ha de presentar la reclamació extrajudicial dins dels terminis establerts per la llei.

A més, l’assegurador té l’obligació de respondre a la reclamació dins dels terminis establerts per la llei.

En resum, la reclamació extrajudicial en sinistres de lesions de trànsit és una forma eficaç de solucionar els conflictes relacionats amb els sinistres de lesions de trànsit sense haver d’interposar una demanda en els tribunals.

És important que la víctima disposi de la documentació necessària i presenti la reclamació dins dels terminis establerts per tal de poder obtenir una compensació ràpida i eficient.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

UA-74232034-1