932217766 info@luccini.cat
Propietat Horitzontal i Majories per Aprovar Acords

Propietat Horitzontal, Majories per Adoptar Acords i Intervenció dels Locals Comercials: Anàlisi de la STS 861/2023

La propietat horitzontal és una institució jurídica de gran importància en el context immobiliari, ja que regula les relacions entre els propietaris d’una mateixa finca.

En aquest sentit, la Sentència del Tribunal Suprem STS 861/2023 de 5 de juny ha ofert una interpretació crucial sobre les qüestions de les majories necessàries per adoptar acords i la intervenció dels locals comercials en aquests processos.

La propietat horitzontal a Espanya es regula principalment a través de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal (LPH).

Aquesta llei estableix el marc legal per a la convivència i la presa de decisions en les comunitats de propietaris.

Respecte a les majories necessàries per adoptar acords, la LPH estipula diferents tipus de majories depenent de la naturalesa de l’acord a adoptar.

Generalment, per a les qüestions més importants com les obres d’accessibilitat, o modificacions estructurals, es requereix una majoria qualificada o la unanimitat.

Per a qüestions de menor transcendència, pot ser suficient una majoria simple.

Pel que fa a la intervenció dels locals comercials, la STS 861/2023 ha donat una interpretació clau sobre aquesta qüestió.

En aquesta sentència, el Tribunal Suprem ha assenyalat que els propietaris de locals comercials tenen dret a participar i votar en les Juntes de Propietaris, llevat que l’assumpte a tractar no els afecti directament.

Això subratlla el principi de que cada propietari ha de participar en la presa de decisions que afectin l’edifici segons la seva quota de participació.

Aquesta sentència clarifica així el paper dels locals comercials en les decisions de la comunitat, que havia estat objecte de controvèrsia.

A més, reforça la necessitat de que cada acord que es prengui en una Junta de Propietaris es faci d’acord amb els principis de proporcionalitat, equitat i interès comú.

En resum, la STS 861/2023 aporta llum a dues qüestions centrals de la propietat horitzontal: les majories necessàries per adoptar acords i el paper dels locals comercials.

Aquesta sentència és un exemple de com els tribunals continuen interpretant i aclarint la LPH per garantir la convivència justa i equitativa en les comunitats de propietaris.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

Envia'ns un missatge

UA-74232034-1