932217766 info@luccini.cat
Privació de l'ús de la propietat

Privació de lús de la propietat per activitats prohibides o molestes segons larticle 7 apartat 2on de la Llei 49/1960 de 21 de juliol de Propietat Horitzontal

La Llei 49/1960 (LPH) regula els drets i les obligacions dels propietaris dunitats dhabitatge dins dun edifici o complex dhabitatge i pot arribar aproposar la privació de l’ús de la propietat.

La Llei estableix una relació de drets i obligacions entre els propietaris, ladministrador de la propietat horitzontal i els propietaris de les unitats dhabitatge.

En aquest article, ens centrarem en larticle 7 apartat 2on de la Llei, el qual regula els supòsits en els quals els propietaris duna unitat dhabitatge es veuran privació de lús de la propietat.

Què diu larticle 7 apartat 2on de la Llei 49/1960?

Larticle 7 apartat 2on de la Llei 49/1960 estableix que,en cas que un propietari realitzi o permeti realitzar en les seves unitats d’habitatge o en les seves respectives parts comunes activitats prohibides o molestes, l’administrador de la propietat horitzontal, després de donar-li coneixement de les mateixes, tindrà la facultat de suspendre el dret d’ús de la propietat, a fi de preservar els béns comuns, els drets dels altres propietaris i els usos respectables de l’edifici.

Aquesta és una facultat que ladministrador té en casos de situacions excepcionals. Per tant, shaurà de demostrar que els fets descrits en lapartat anterior estan ocasionant un perjudici real als béns comuns, als drets dels altres propietaris o als usos respectables de ledifici.

Quines són les activitats prohibides o molestes?

Larticle 7 apartat 2on de la Llei 49/1960 no específica quines són les activitats prohibides o molestes.

No obstant això, sentén que es poden considerar activitats prohibides o molestes aquelles que es considerin contràries als usos respectables de ledifici, així com aquelles activitats que ocasionin un perjudici real als béns comuns o als drets dels altres propietaris.

Què passa si un propietari realitza o permet realitzar activitats prohibides o molestes?

En cas que un propietari realitzi o permeti realitzar en les seves unitats dhabitatge o en les seves respectives parts comunes activitats prohibides o molestes, ladministrador de la propietat horitzontal, després de donarli coneixement de les mateixes, tindrà la facultat de privació de lús de la propietat.

Així, el propietari es veurà privat del dret dús de la seva propietat.

En aquest sentit, ladministrador també té la facultat de prendre les mesures necessàries per restablir els usos respectables de ledifici i preservar els béns comuns i els drets dels altres propietaris.

Quins són els drets dels propietaris en aquest supòsit?

En cas que un propietari es vegi privat del dret dús de la seva propietat, tindrà els següents drets:

  1. Dret a ser notificat de la suspensió del dret dús de la seva propietat.
  2. Dret a ser informat de les raons de la suspensió.
  3. Dret a un termini raonable per corregir les activitats prohibides o molestes.
  4. Dret a interposar recursos davant lautoritat competent.
  5. Dret a ser indemnitzat si els béns comuns són danys per la seva activitat.

Quins són els deures de ladministrador de la propietat horitzontal en aquest supòsit?

Ladministrador de la propietat horitzontal té els següents deures en cas que un propietari realitzi o permeti realitzar activitats prohibides o molestes:

  1. Deure dinformar al propietari de les activitats prohibides o molestes i de les seves conseqüències.
  2. Deure de notificar al propietari de la suspensió del dret dús de la seva propietat.
  3. Deure de dotar al propietari dun termini raonable per corregir les activitats prohibides o molestes.
  4. Deure dadoptar les mesures necessàries per preservar els béns comuns, els drets dels altres propietaris i els usos respectables de ledifici.
  5. Deure dindemnitzar el propietari si els béns comuns són danys per la seva activitat.

Conclusió

Larticle 7 apartat 2on de la Llei 49/1960 regula els supòsits en els quals els propietaris duna unitat dhabitatge es veuran privats de lús de la seva propietat en cas que realitzin o permetin realitzar activitats prohibides o molestes.

En aquest supòsit, els propietaris tindran drets específics, com el dret a ser notificats de la suspensió del dret dús de la seva propietat, a ser informats de les raons de la suspensió, a un termini raonable per corregir les activitats prohibides o molestes, a interposar recursos davant lautoritat competent i a ser indemnitzat si els béns comuns són danys per la seva activitat.

Per la seva banda, ladministrador de la propietat horitzontal tindrà el deure dinformar al propietari de les activitats prohibides o molestes i de les seves conseqüències, de notificar al propietari de la suspensió del dret dús de la seva propietat, de dotar al propietari dun termini raonable per corregir les activitats prohibides o molestes, dadoptar les mesures necessàries per preservar els béns comuns, els drets dels altres propietaris i els usos respectables de ledifici, i dindemnitzar el propietari si els béns comuns són danys per la seva activitat.

Recomanem contactar amb un Advocat especialista en cas que es vegi immers en un cas de privació de l’ús de la propietat.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

Envia'ns un missatge

UA-74232034-1