932217766 info@luccini.cat
Prescripció reclamació quotes comunitàries

Prescripció reclamació quotes comunitàries. La data de prescripció és un concepte important per entendre els drets i les responsabilitats dels veïns quan es tracta de les quotes comunitàries als quals són obligats dins duna comunitat de propietaris.

En aquest article, explicarem en detall el que significa la data de prescripció i quina és la data de prescripció per a la reclamació de les quotes comunitàries als veïns que les deuen a Catalunya segons el dret civil de Catalunya.

En primer lloc, per entendre la data de prescripció, hem dentendre el concepte de prescripció.

En el dret civil, la prescripció és un mecanisme legal que sutilitza per fer avançar el temps i permetre als titulars de drets reclamar aquest dret abans que sexhaureixi el termini legal per ferho.

És a dir, la prescripció permet que un titular de dret faci valer el seu dret abans que sacabi el termini legalment establert.

Un dels drets més comuns entre els veïns duna comunitat de propietaris és el dret a cobrar les quotes comunitàries que els veïns estan obligats a pagar.

Quan un veí es nega a pagar aquestes quotes, és responsabilitat de la comunitat de propietaris reclamar el deute abans que sacabi el termini de prescripció.

En el dret civil de Catalunya, el termini de prescripció per a la reclamació de les quotes comunitàries és de tres anys.

Això vol dir que, si un veí no paga les quotes comunitàries en un termini de tres anys des de lúltima vegada que es va exigir el pagament, la comunitat de propietaris ja no serà capaç de reclamar aquest deute.

Aquesta regla també saplica als interessos. Els interessos són una quantitat addicional que safegeix a un deute per compensar el retard en el pagament.

Els interessos comencen a córrer des del moment en què sexigeix el pagament de les quotes comunitàries i sacaben tres anys després.

Això vol dir que, si un veí no ha pagat les quotes comunitàries o els interessos associats a aquest deute en un termini de tres anys des de lúltima vegada que es va exigir el pagament, la comunitat de propietaris ja no serà capaç de reclamar aquest deute. En el dret civil de Catalunya, també hi ha la possibilitat de suspendre temporalment el termini de prescripció.

Això vol dir que, en el cas dalguna circumstància extraordinària, la comunitat de propietaris pot sol·licitar la suspensió temporal del termini de prescripció.

En aquest cas, la suspensió shauria de sol·licitar dins dels tres anys des de lúltima vegada que es va exigir el pagament de les quotes comunitàries.

Tot això ve recollit en els articles 121-20 i 121-21 de la Llei 29/2002 de la primera Llei del Codi Civil de Catalunya que indica que «prescriuen als tres anys: a) Les pretensions relatives als pagament periòdics que s’hagin de fer per anys o per terminis més breus«

En resum, la data de prescripció per a la reclamació de les quotes comunitàries als veïns que les deuen a Catalunya segons el dret civil de Catalunya és de tres anys des de lúltima vegada que es va exigir el pagament del deute.

Els interessos sacaben també en un termini de tres anys des de lúltima vegada que es va exigir el pagament.

Finalment, en cas dalguna circumstància extraordinària, la comunitat de propietaris pot sol·licitar la suspensió temporal del termini de prescripció dins dels tres anys des de lúltima vegada que es va exigir el pagament.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

Envia'ns un missatge

UA-74232034-1