932217766 info@luccini.cat
Obres inconsentides en comunitats de propietaris

Les obres inconsentides en les comunitats de propietaris: Normativa, Articles del Codi Civil Català i Jurisprudència

Introducció

Les comunitats de propietaris, regulades pel Codi Civil Català (CCC) i altres legislacions pertinents, són entitats formades per diversos propietaris que comparteixen la propietat d’un immoble o conjunt d’immobles.

En el marc d’aquestes comunitats, sorgeixen situacions en les quals algun o alguns propietaris realitzen obres inconsentides que poden afectar els drets i interessos de la resta de propietaris.

Aquest article abordarà la normativa i els articles del CCC que regulen les obres inconsentides en les comunitats de propietaris a Catalunya, així com la jurisprudència rellevant en la matèria.

Normativa i Articles del Codi Civil Català (CCC)

  1. L’article 553-24 del CCC estableix que els propietaris d’un edifici o conjunt d’edificis han de respectar les limitacions establertes per la llei i els estatuts de la comunitat de propietaris en relació amb la realització d’obres en els seus habitatges o elements comuns.

  2. Segons l’article 553-25 del CCC, les obres que afectin elements comuns de l’edifici o que tinguin una repercussió important en l’estructura o la seguretat de l’immoble requeriran l’aprovació de la Junta de Propietaris mitjançant el corresponent acord majoritari.

  3. L’article 553-26 del CCC disposa que, en cas que les obres inconsentides afectin elements comuns, la comunitat de propietaris pot exigir la reposició de l’estat anterior per compte del propietari infractor.

  4. L’article 553-27 del CCC estableix que, si les obres inconsentides són realitzades en un element privat de l’edifici i causen danys als elements comuns o alteren la seva estructura, la comunitat pot exigir la reparació dels danys o la reposició de l’estat anterior, també per compte del propietari infractor.

  5. L’article 553-29 del CCC permet que els estatuts de la comunitat de propietaris regulin la possibilitat de sancionar econòmicament els propietaris que realitzin obres inconsentides.

Legislació 

A banda del CCC, hi ha altres legislacions que poden resultar aplicables en casos de obres inconsentides en les comunitats de propietaris:

  1. Llei de Propietat Horitzontal (LPH): Aquesta llei estatal estableix el règim jurídic de les comunitats de propietaris i regula els aspectes relatius a la propietat horitzontal, incloent-hi les obres inconsentides i les sancions corresponents.

  2. Decret 55/2017, de 30 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de Propietat Horitzontal: Aquest decret desenvolupa diversos aspectes de la LPH, incloent-hi l’obligació d’obtenir el consentiment de la comunitat de propietaris per a la realització d’obres importants o que afectin elements comuns.

Jurisprudència 

La jurisprudència també ha abordat casos relacionats amb les obres inconsentides en les comunitats de propietaris. Algunes sentències destacades són:

  1. Sentència del Tribunal Suprem, Sala Primera, de 11 de novembre de 2011: Aquesta sentència estableix que les obres inconsentides que alteren l’estructura de l’immoble o afecten els elements comuns són contràries a la llei i poden ser objecte de reclamació per part de la comunitat de propietaris.

  2. Sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona, Secció 15a, de 22 de setembre de 2016: En aquesta sentència es determina que, quan les obres inconsentides causen danys als elements comuns, la comunitat de propietaris pot exigir la reparació dels danys o la reposició de l’estat anterior per compte del propietari infractor.

Conclusió

Les obres inconsentides en les comunitats de propietaris són un assumpte regulat pel CCC i altres legislacions pertinents, com la LPH i el seu reglament.

El CCC estableix que les obres que afectin elements comuns o tinguin una repercussió important en l’estructura o la seguretat de l’immoble requereixen el consentiment de la comunitat de propietaris. En cas de realitzar obres inconsentides, la comunitat pot exigir la reposició de l’estat anterior o la reparació dels danys causats. La jurisprudència ha reforçat aquesta posició, sentenciant a favor de les comunitats de propietaris en casos de obres inconsentides que afectin elements comuns o alterin l’estructura de l’immoble.

És recomanable que els propietaris coneguin i compleixin amb la normativa vigent i consultin amb professionals del dret en cas de dubtes o conflictes relacionats amb les obres en les comunitats de propietaris.

UA-74232034-1