932217766 info@luccini.cat
Mitjans de Prova en els Processos de Família<br />

L’ordenació jurídica del dret processal familiar, com a branca especialitzada del dret, aborda múltiples qüestions tècniques i procedimentals respecte a la presentació i la pràctica de proves. L’objectiu d’aquest article és desgranar detalladament diversos aspectes referents a la prova anticipada, la sol·licitud i pràctica de la prova en l’acte de la vista, la figura de la minuta de proposició de prova, la subsanació de deficiències en la proposició de prova, les discrepàncies entre la prova proposada i la pràctica, l’ordre i alteració de la pràctica de la prova, la reproducció de contingut electrònic, la declaració per mitjans telemàtics, la intervenció d’ofici del jutge en la pràctica de proves i els límits dels fets i mitjans provatoris en els terminis previstos per la llei.

La Prova Anticipada i la Seva Proposició

En els processos de família, les parts poden sol·licitar la realització d’una prova anticipada, d’acord amb l’articulat pertinent de la Llei d’Enjudiciament Civil (LEC). Aquesta petició ha de formular-se quan es temi que, per alguna causa, la prova pugui desaparèixer o resultar difícil la seva pràctica posterior. El moment processal oportú per sol·licitar aquest tipus de prova és en els escrits d’al·legacions inicials o a través d’una petició expressa i justificada.

Sol·licitud Judicial de Parts, Testimonis i Pèrits

La convocatòria de parts, testimonis i pèrits per a l’acte de la vista ha de seguir un protocol rigorós. La part interessada ha de sol·licitar al jutge la citació d’aquests subjectes, especificant la identitat i la localització dels mateixos, així com la pertinència i la necessitat de la seva intervenció per a la resolució del litigi. Els testimonis i pèrits hauran de ser proposats amb una antelació suficient per garantir la seva compareixença.

La Minuta de Proposició de Prova

La presentació d’una minuta de proposició de prova no és una exigència legal en els processos de família, tot i que la seva utilització pot facilitar l’organització de les proves a practicar. El seu contingut hauria d’incloure la relació de proves proposades, l’objecte específic de cada una, els mitjans per els quals se sol·licita la seva pràctica, i, en el cas dels testimonis i pèrits, la seva identificació i els punts concrets sobre els quals hauran de pronunciar-se.

Subsanació de la No Aportació de la Minuta

En cas que la part hagi omès la presentació de la minuta de proposició de prova, es poden donar circumstàncies que permetin la seva subsanació, sempre que aquesta no suposi una vulneració del dret de defensa de la contrapart. Això s’haurà de fer d’acord amb els principis de contradicció i igualtat de les parts i abans que es dicti resolució que posi fi al procediment.

Discrepàncies entre la Minuta i la Proposició Oral

En cas de discrepàncies entre el contingut de la minuta de proposició de prova i el que es proposi oralment en l’acte de la vista, el criteri general és que preval el que es planteja oralment, ja que és en aquest moment quan les parts han de concretar definitivament els mitjans de prova que desitgen practicar. No obstant això, aquesta proposició no pot desvirtuar els drets de la contrapart ni alterar substancialment el que ja ha estat sol·licitat per escrit, llevat que es compti amb el consentiment de l’altre part o es justifiqui adequadament.

Ordre de la Pràctica de Proves i la Seva Alteració

El jutge estableix l’ordre de pràctica de les proves, el qual generalment segueix l’ordre proposat per les parts i la naturalesa de cada prova. Tanmateix, el jutge té la facultat de modificar aquest ordre si ho considera convenient per raons justificades, com poden ser l’economia processal o la millor comprensió dels fets a provar.

Reproducció de Contingut Electrònic

La reproducció de continguts emmagatzemats en dispositius electrònics com USB, CD o altres, pot ser acordada per l’òrgan judicial en l’acte de la vista si això contribueix a l’avenç de la prova i sempre que es respectin els drets fonamentals, com el dret a la intimitat i a la protecció de dades.

Declaració a Distància per Mitjans Telemàtics

L’articulat processal conté previsions per a la declaració de parts, testimonis o pèrits per mitjans telemàtics, com Webex, especialment quan es troben en un lloc diferent o quan concorren circumstàncies que dificulten la seva presència física. La decisió de permetre aquest tipus de declaració es pren atenent a la naturalesa del cas i a criteris de proporcionalitat i necessitat.

Intervenció Judicial d’Ofici en la Pràctica de Proves

El jutge pot acordar d’ofici la pràctica de qualsevol mitjà de prova en els processos del Llibre IV de la LEC, que regula qüestions relatives a la capacitat, la filiació, el matrimoni i els menors, d’acord amb l’article 752 LEC. Aquesta facultat reflecteix el principi de protecció dels interessos superiors dels menors i altres subjectes protegits.

Acreditació de Fets i Pràctica de Proves en el Termini de 30 Dies

Segons l’article 770 regla 4ª LEC, en el procediment de família, un cop obert el tràmit a prova, les parts disposen d’un termini de 30 dies per practicar aquelles proves admeses pel jutge. Aquests mitjans provatoris estan destinats a acreditar els fets rellevants per a la decisió del cas, i la seva admisió es regeix per criteris de pertinència, utilitat i adequació a l’objecte del procés.

Així, l’estructura processal en matèria de família estableix un marc ordenat i rigorós per a la proposició i pràctica de proves, buscant sempre equilibrar els principis processals amb la protecció dels drets i interessos en joc, especialment quan aquests afecten a menors i altres persones amb necessitat de protecció especial.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

Envia'ns un missatge

UA-74232034-1