932217766 info@luccini.cat
Mesures cautelars en els procediments d'estrangeria

Introducció

En l’àmbit del dret d’estrangeria, les mesures cautelars juguen un paper fonamental en la protecció dels drets i garanties dels estrangers.

Aquestes mesures són sol·licitades en el marc dels procediments administratius i judicials per tal d’assegurar el compliment de les resolucions definitives, prevenir situacions irreversibles o protegir els drets dels sol·licitants.

El present article analitza les característiques i l’abast de les mesures cautelars en els procediments d’estrangeria, així com la seva rellevància en la defensa dels drets dels estrangers.

  1. Concepte i funció de les mesures cautelars

Les mesures cautelars són aquelles actuacions d’urgència adoptades pel jutge o tribunal en el transcurs d’un procediment judicial, o per l’autoritat administrativa en el marc d’un procediment administratiu, amb la finalitat d’assegurar l’eficàcia de la resolució definitiva. Així, es pretén evitar que les situacions de fet es tornin irreversibles o que es produeixin perjudicis irreparables en els drets dels sol·licitants.

En el context d’estrangeria, les mesures cautelars poden ser sol·licitades en procediments administratius (com ara en l’expedient sancionador per estada irregular), o en procediments judicials (com ara en el recurs contenciós-administratiu contra la denegació d’asil).

  1. Tipus de mesures cautelars en els procediments d’estrangeria

Algunes de les mesures cautelars més habituals en els procediments d’estrangeria són:

a) La suspensió cautelar de l’expulsió o deportació: Quan un estranger està en tràmit d’expulsió o deportació, pot sol·licitar la suspensió cautelar d’aquesta mesura per evitar la seva execució fins que es resolgui definitivament el seu recurs. Aquesta mesura cautelar és especialment important per protegir el dret a la tutela judicial efectiva i el principi de no-devolució.

b) L’autorització provisional de treball: En determinats casos, un estranger pot sol·licitar l’autorització provisional de treball mentre es resol el seu expedient de sol·licitud de permís de treball o residència. Aquesta mesura cautelar té com a objectiu prevenir situacions de desemparament econòmic i facilitar la integració social de l’estranger.

c) La suspensió cautelar de l’obligació de retorn: En el cas dels sol·licitants d’asil, aquests poden sol·licitar la suspensió cautelar de l’obligació de retorn al seu país d’origen mentre es resol el seu procediment d’asil. Aquesta mesura cautelar és crucial per garantir el principi de no-devolució i el dret a la protecció internacional.

d) Les mesures cautelars de protecció dels drets fonamentals: Aquestes mesures poden ser sol·licitades quan es consideri que hi ha un risc imminent de vulneració dels drets fonamentals de l’estranger, com ara el dret a la integritat física i moral, la llibertat personal, la vida privada i familiar, entre d’altres. Així, es poden adoptar mesures com la prohibició de trasllats forçosos, l’ingrés en centres d’internament o la separació de les famílies.

  1. Requisits i procediment per a l’adopció de mesures cautelars

Per a l’adopció de mesures cautelars en els procediments d’estrangeria, cal complir amb una sèrie de requisits, entre els quals es troben:

a) Periculum in mora: La necessitat d’adoptar una mesura cautelar per prevenir un perjudici irreparable o un mal difícilment reparable en els drets del sol·licitant.

b) Fumus boni iuris: La raonabilitat de la pretensió del sol·licitant, és a dir, que hi hagi una aparença de dret en les seves al·legacions.

El procediment per a l’adopció de mesures cautelars pot variar segons es tracti d’un procediment administratiu o judicial.

En el primer cas, la sol·licitud de mesures cautelars es presenta davant l’autoritat administrativa competent, la qual ha de resoldre en un termini breu i motivat.

En el segon cas, la sol·licitud es presenta conjuntament amb el recurs contenciós-administratiu davant el jutjat o tribunal competent, el qual ha d’adoptar una decisió en un termini breu, havent escoltat les parts.

Conclusió

Les mesures cautelars en els procediments d’estrangeria són d’una gran importància en la protecció dels drets i garanties dels estrangers. Aquestes mesures permeten assegurar l’eficàcia de les resolucions definitives i prevenir situacions de fet irreversibles o perjudicis irreparables en els drets dels sol·licitants.

La seva adopció requereix el compliment d’uns requisits i la presentació de la sol·licitud davant l’autoritat administrativa o judicial competent. La correcta aplicació de les mesures cautelars en els procediments d’estrangeria és fonamental per garantir una major seguretat jurídica i una efectiva protecció dels drets dels estrangers.

UA-74232034-1