932217766 info@luccini.cat
La Conciliació en el Procediment Civil

La Conciliació en el Procediment Civil: Naturalesa, Avantatges i Inconvenients

Introducció

La conciliació civil és una figura jurídica de gran importància dins del marc de la resolució alternativa de conflictes. Aquest mecanisme busca una solució amistosa entre les parts abans de la instauració d’un litigi o durant el seu desenvolupament. En l’ordenament jurídic espanyol, la conciliació està regulada tant pel Codi Civil com per la Llei de Jurisdicció Voluntària, essent aquesta darrera la que detalla els tràmits i característiques específiques del procediment.

Regulació Normativa

La conciliació en el procediment civil es regeix per diversos articles i normatives dins del context jurídic espanyol. Principalment, són dos els cossos legals que l’aborden:

 • El Codi Civil: Aquest codi no detalla el procediment de conciliació com a tal, però sí que estableix la importància dels acords i del pacte en les relacions entre privats. Així, diversos articles remeten a la possibilitat de resoldre conflictes per mitjà d’acords. La seva menció més propera la trobem en els articles relatius al compliment de les obligacions (articles 1091 en endavant).
 • La Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària: Aquí es detalla explícitament el procediment de conciliació, especificant en els seus articles 139 a 141 les característiques i els requisits formals d’aquesta figura jurídica.

Característiques Processals de la Conciliació

El procediment de conciliació té diverses característiques que el distingeixen d’altres mecanismes de resolució de conflictes:

 • Voluntarietat: Tant la sol·licitud de conciliació com la seva acceptació són voluntàries per a les parts involucrades.
 • Flexibilitat: El procediment permet a les parts arribar a acords personalitzats que s’ajustin a les seves necessitats particulars.
 • Confidencialitat: Les sessions de conciliació són confidencials, la qual cosa fomenta un diàleg obert i sincer entre les parts.
 • Celeritat: La conciliació tendeix a ser més ràpida que un procediment judicial ordinari.
 • No cal la intervenció d’Advocat ni de Procurador
 • No es produeixen Costes
 • La competència territorial és imperativa (s’interposa davant el Jutjat del domicili del demandat).
 • Si la quantia és inferior a 6.000 € i la localitat disposa de Jutjat de Pau, serà allà on es substanciarà.
 • Interromp la prescripció des de la interposició de la papereta.
 • Homologació Judicial: Si s’arriba a un acord, aquest pot ser elevat a públic i adquirir la força executiva d’una sentència judicial, segons estipula l’article 140 de la Llei de Jurisdicció Voluntària.
 • La pot interposar un particular (no hi ha requisits formals)
 • Només cal esmentar els fonaments de dret processals
 • És important identificar l’objecte (el que s’està demanant)
 • Es poden aportar tots els documents que es vulguin per tal d’acreditar la pretensió.

Avantatges de la Conciliació Civil

Els avantatges de la conciliació són evidents i diversos:

 • Reducció de Costos: Sovint implica menys despeses que un procediment judicial complet.
 • Estalvi de Temps: Permet resoldre disputes de manera més àgil.
 • Control de les Parts: Les parts mantenen un major control sobre el resultat.
 • Preservació de Relacions: Pot ajudar a mantenir o restaurar relacions personals o comercials.
 • En cas que posteriorment s’interposi demanda i l’altra part s’aplani abans de contestar-la se li imposaran igualment les costes ja que es considerarà que s’ha intentat l’acord previ sense que aquest s’hagi arribat a produir.

Inconvenients de la Conciliació Civil

Tot i els seus avantatges, la conciliació també presenta alguns inconvenients:

 • Falta de Garanties: Pot no assegurar una solució equitativa, especialment si hi ha un desequilibri de poder entre les parts.
 • No Vinculant: Si no s’arriba a un acord, les parts hauran de recórrer a la via judicial, allargant el procés.
 • Possible Coacció: Pot haver-hi risc que una de les parts se senti pressionada a acceptar un acord menys favorable.

Conclusió

La conciliació en el procediment civil és una eina que, ben utilitzada, pot representar una solució eficaç i eficient als conflictes entre parts. La seva regulació per la Llei de Jurisdicció Voluntària i els principis que emana del Codi Civil, doten aquesta figura d’un marc legal sòlid per a la seva aplicació. Tot i això, cal considerar els seus avantatges i inconvenients a l’hora d’optar per aquesta via. La decisió d’entrar en un procés de conciliació ha de ser valorada en funció de la naturalesa del conflicte i les circumstàncies particulars de cada cas.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

Envia'ns un missatge

UA-74232034-1