932217766 info@luccini.cat
Comunitat de béns i condomini

Introducció

La Comunitat de Béns és una forma de propietat compartida que es regula principalment pel Codi Civil.

No obstant això, la Resolució de 12 d’abril de 2023 de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública reconeix i accepta que els comuners pactin un règim jurídic diferent per a la comunitat de béns existent, desviant-se de les disposicions establertes en el Codi Civil.

A més, aquesta resolució permet l’establiment de normes convencionals per a la dissolució de la comunitat, ja sigui mitjançant una divisió material predeterminada o mitjançant l’alienació de la totalitat de la finca. A continuació, analitzarem aquestes qüestions amb més detall.

La Comunitat de Béns i el Condomini

La Comunitat de Béns és una situació jurídica en què diversos propietaris ostenten la titularitat d’un mateix bé.

Aquesta situació pot sorgir per diversos motius, com ara l’herència, la compravenda conjunta o altres acords entre les parts interessades.

Segons el Codi Civil, cadascun dels comuners té el dret de fer servir el bé i d’obtenir-ne els fruits en proporció a la seva quota.

La Comunitat de Béns és una forma de condomini, que és la situació jurídica en què diversos propietaris compartixen la titularitat d’un mateix bé de manera indivisa. Aquesta indivisió pot ser absoluta o parcial, segons els acords o disposicions legals aplicables.

En el cas de la Comunitat de Béns, els comuners comparteixen la propietat i l’ús d’un o més béns, mentre que en el cas del condomini, els copropietaris compartixen la titularitat d’un únic bé.

La Resolució de 12 d’abril de 2023 i les Normes Convencionals

La Resolució de 12 d’abril de 2023 de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública introdueix una novetat important en la regulació de la Comunitat de Béns.

Aquesta resolució permet als comuners pactar un règim jurídic diferent del que s’estableix en el Codi Civil per a la comunitat de béns existent. Això significa que les parts interessades poden adaptar les normes de funcionament i gestió de la comunitat segons les seves necessitats i acords.

A més, la resolució reconeix l’establiment de normes convencionals per a la dissolució de la comunitat de béns. Aquesta dissolució pot realitzar-se mitjançant una divisió material predeterminada, on els béns es reparteixen entre els comuners d’acord amb un pla establert prèviament. Alternativament, es pot optar per l’alienació de la totalitat de la finca, és a dir, la venda conjunta dels béns a tercers.

En qualsevol cas, és important que les normes convencionals i els acords estiguin degudament formalitzats per escrit i que es compleixin els requisits legals pertinents. Això garantirà la validesa i l’oponibilitat d’aquests acords davant de tercers i davant de les autoritats competents.

Conclusió

La Resolució de 12 d’abril de 2023 de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública suposa un avenç significatiu en la regulació de la Comunitat de Béns.

Aquesta resolució permet als comuners pactar un règim jurídic diferent del que estableix el Codi Civil, adaptant les normes a les seves necessitats i acords.

A més, es reconeix l’establiment de normes convencionals per a la dissolució de la comunitat, ja sigui mitjançant una divisió material predeterminada o mitjançant l’alienació de la totalitat de la finca.

És fonamental que aquests acords es formalitzin per escrit i compleixin amb els requisits legals pertinents per a garantir la seva validesa i oposició davant de tercers i autoritats competents.

UA-74232034-1