932217766 info@luccini.cat
Jurisdicció voluntària de persones

Jurisdicció voluntària de persones

Els expedients de jurisdicció voluntària de persones són procediments que semmarquen dins els procediments especials dàmbit civil.

Estan regulats en el títol X de la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària (LJV), i dins la pròpia LJV sinclouen diversos supòsits en els quals una persona pot acudir als tribunals per sol·licitar una resolució judicial de forma directa, sense necessitat de litigar, de manera urgent, i sense els costos i els terminis ordinaris.

Daquí es desprèn que els expedients de jurisdicció voluntària de persones són procediments especials que permeten obtenir una resolució judicial sense necessitat de litigar.

Està previst en la LJV que sutilitzin en determinades situacions, com ara lautorització o aprovació judicial de reconeixement de la filiació no matrimonial; laprovació judicial de la modificació de la menció registral relativa al sexe; lhabilitació per comparèixer en judici i nomenament de defensor judicial; ladopció; la provisió de mesures judicals de suport a persones amb discapacitat; la tutela, curatela i la guarda de fet dels menors o persones amb discapacitat amb mesures de suport per lexercici de la seva capacitat jurídica; la declaració dabsència; lextracció dòrgans de donants vius i les declaracions judicials sobre fets passats. En primer lloc, cal destacar que els expedients de jurisdicció voluntària de persones permeten obtenir una resolució judicial sense necessitat de litigar.

Aquest és un dels seus principals avantatges, ja que els procediments són més ágils i els costos i els terminis són més reduïts.

En segon lloc, cal destacar que la LJV estableix unes circumstàncies en les quals sempraran els expedients de jurisdicció voluntària de persones.

En aquest sentit, sinclouen diversos supòsits en els quals una persona pot recórrer a aquest procediment especial.

Així, sinclouen lautorització o aprovació judicial de reconeixement de la filiació no matrimonial; laprovació judicial de la modificació de la menció registral relativa al sexe; lhabilitació per comparèixer en judici i nomenament de defensor judicial; ladopció; la provisió de mesures judicals de suport a persones amb discapacitat; la tutela, curatela i la guarda de fet dels menors o persones amb discapacitat amb mesures de suport per lexercici de la seva capacitat jurídica; la declaració dabsència; lextracció dòrgans de donants vius i les declaracions judicials sobre fets passats.

Per poder obtenir una resolució judicial a través dun expedient de jurisdicció voluntària és necessari complir una sèrie de requisits.

En aquest sentit, larticle 98 de la LJV estableix que per a la interposició de les sol·licituds shaurà de presentar una instància escrita al jutjat corresponent, acompanyada duna memòria descriptiva de les circumstàncies de fet i de dret que justifiquen la sol·licitud i una documentació acreditativa de les circumstàncies que sal·leguen.

Una vegada presentada la instància al jutjat corresponent, aquest haurà de dictar una resolució judicial en la qual sautoritzi o es retingui la sol·licitud.

En aquest sentit, larticle 99 de la LJV estableix que una vegada admesa a tràmit la sol·licitud, el jutge haurà de dictar una resolució judicial, que shaurà de notificar a les persones interessades.

A lhora de notificar la resolució judicial, larticle 100 de la LJV estableix que el jutge haurà de notificar la resolució a les persones interessades, així com a les autoritats i organismes que, segons el cas, puguin resultar afectats per la sol·licitud i per la resolució.

En conclusió, els expedients de jurisdicció voluntària de persones són procediments especials previstos en la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària (LJV), que permeten obtenir una resolució judicial sense necessitat de litigar.

Està previst en aquesta llei que sutilitzin en diversos supòsits, com ara lautorització o aprovació judicial de reconeixement de la filiació no matrimonial; laprovació judicial de la modificació de la menció registral relativa al sexe; lhabilitació per comparèixer en judici i nomenament de defensor judicial; ladopció; la provisió de mesures judicals de suport a persones amb discapacitat; la tutela, curatela i la guarda de fet dels menors o persones amb discapacitat amb mesures de suport per lexercici de la seva capacitat jurídica; la declaració dabsència; lextracció dòrgans de donants vius i les declaracions judicials sobre fets passats.

Per poder obtenir una resolució judicial a través daquest procediment és necessari complir una sèrie de requisits i una vegada dictada la resolució, el jutge haurà de notificarla a les persones interessades, així com a les autoritats i organismes que, segons el cas, puguin resultar afectats per la sol·licitud i per la resolució.

Aconsellem disposar de la figura d’un Advocat que el podrà assessor en el decurs de tota la tramitació de l’expedient de jurisdicció voiluntària de persones

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

Envia'ns un missatge

UA-74232034-1