932217766 info@luccini.cat
Intervenció provocada

La intervenció provocada en el judici ordinari: una anàlisi de l’article 14 i 15 de la Llei d’Enjudiciament Civil LEC

L’article 14 i 15 de la Llei d’Enjudiciament Civil (LEC) 1/2000 de 7 de gener regula la intervenció provocada en el judici ordinari.

Aquesta figura es dóna en els casos en els quals es crida un tercer a intervenir en el procés, no a iniciativa pròpia, sinó a les altres parts en el procés.

En aquest article s’analitzaran els drets i les obligacions de les parts en el procés, així com els seus efectes processals i les seves conseqüències jurídiques.

Què és la intervenció provocada?

La intervenció provocada és una figura processal que es produeix quan un tercer és cridat a intervenir en el procés, no a iniciativa pròpia, sinó a les altres parts en el procés.

En altres paraules, es tracta d’una figura prevista en els articles 14 i 15 de la Llei d’Enjudiciament Civil (LEC) 1/2000 de 7 de gener, que permet a les parts en el procés demanar l’intervenció d’un tercer, perquè aquest es personi al procés, i pugui aportar elements de prova que ajudin a resoldre el conflicte.

Drets i obligacions de les parts en la intervenció provocada

Les parts en el procés tenen drets i obligacions en relació amb la intervenció provocada.

  1. En primer lloc, les parts tenen el dret de demanar la intervenció d’un tercer perquè aquest aporti elements de prova que puguin ajudar a resoldre el conflicte.
  2. En segon lloc, tenen l’obligació de notificar aquesta sol·licitud al tercer interessat, així com de comunicar-li els fets rellevants del procés, i els efectes que la seva intervenció tindrà en el procés.
  3. Finalment, les parts tenen l’obligació de complir amb els requisits establerts en els articles 14 i 15 de la Llei d’Enjudiciament Civil (LEC) 1/2000 de 7 de gener, per tal de garantir la seva validesa.

Efectes processals de la intervenció provocada

Els efectes processals de la intervenció provocada són els següents:

  1. En primer lloc, l’intervenció provocada té l’efecte de suspendre el procés fins que el tercer es personi al mateix.
  2. En segon lloc, el tercer interessat tindrà dret a presentar els seus arguments i defenses en el procés, i es considerarà com una part en el mateix.
  3. Finalment, el tercer interessat serà cridat a compareixença i haurà de respondre a les preguntes de les altres parts en el procés.

Conseqüències jurídiques de l’intervenció provocada

Les conseqüències jurídiques de l’intervenció provocada són les següents:

  1. En primer lloc, el tercer interessat serà responsable de les seves accions davant de les altres parts en el procés, i serà sotmès a les mateixes regles que les altres parts.
  2. En segon lloc, el tercer interessat serà responsable de les seves accions davant de la justícia, i serà sotmès a les mateixes regles que les altres parts.
  3. Finalment, el tercer interessat serà responsable de les seves accions davant de la llei, i serà sotmès a les mateixes regles que les altres parts.

Conclusió

En conclusió, la intervenció provocada és una figura prevista en els articles 14 i 15 de la Llei d’Enjudiciament Civil (LEC) 1/2000 de 7 de gener, que permet a les parts en el procés demanar l’intervenció d’un tercer perquè aquest aporti elements de prova que puguin ajudar a resoldre el conflicte.

Les parts en el procés tenen drets i obligacions en relació amb aquesta figura, i els seus efectes processals i les seves conseqüències jurídiques són importants per entendre el seu funcionament.

En definitiva, l’intervenció provocada és una figura processal complexa, però necessària per garantir el bon funcionament de la justícia.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

Envia'ns un missatge

UA-74232034-1