932217766 info@luccini.cat
Indemnitzacions per lesions temporals

Indemnitzacions per lesions temporals: què contempla la LRCSCVM?

La Llei sobre Responsabilitat Civil i Assegurança en la Circulació de Vehicles a Motor (LRCSCVM) estableix una sèrie de mecanismes per a indemnitzar les persones afectades per lesions temporals, especialment les relacionades amb traumatismes menors de la columna vertebral.

Aquesta llei ha estat modificada per la Llei 35/2015, que va entrar en vigor el 1 de gener de 2016. La LRCSCVM preveu lindemnització per les lesions temporals causades per un accident de trànsit, ja sigui per un conductor culpable o per una companyia dassegurances.

En aquesta llei es defineixen els conceptes de perjudici personal bàsic, perjudici personal particular, perjudici patrimonial, despeses o dany emergent i lucre cessant.

Perjudici personal bàsic

El perjudici personal bàsic és el dany que es produeix a la persona afectada com a conseqüència directa duna lesió temporal.

Aquest dany es mesura en funció dels símptomes i sexpressa en forma de punts.

La indemnització és calculada a partir dun barem específic en el qual sestableixen les quantitats a indemnitzar per cada punt.

Perjudici personal particular

El perjudici personal particular és un concepte més ampli que el perjudici personal bàsic i abasta els dany moral i estètic, així com les seqüeles físiques i les discapacitats permanent.

Aquest tipus de perjudici també es mesura en punts i sestableix un barem de quantitat a indemnitzar per cada punt en la llei.

Perjudici patrimonial

El perjudici patrimonial és el dany que es produeix al patrimoni de la persona afectada per laccident de trànsit.

En aquest cas, el dany sindemnitza amb una quantitat en metàlic per cobrir els gastos derivats de laccident, com ara despeses mèdiques, rehabilitació, tractaments, etc.

Despeses o dany emergent

Les despeses o dany emergent són aquelles despeses que han de ser sufragats per la persona afectada com a conseqüència de laccident.

Les despeses són indemnitzats amb una quantitat en metàlic.

Lucre cessant

El lucre cessant és un concepte jurídic que sutilitza per a referirse als ingressos que es deixen de percebre com a conseqüència de laccident de trànsit.

Aquest tipus de perjudici s’indemnitza en funció dels ingressos perduts del treballador o la seva activitat econòmica.

Conclusió

En conclusió, la LRCSCVM preveu una sèrie de mecanismes per indemnitzar les persones afectades per lesions temporals, especialment les relacionades amb traumatismes menors de la columna vertebral, com el perjudici personal bàsic, el perjudici personal particular, el perjudici patrimonial, les despeses o dany emergent i el lucre cessant.

Aquesta llei ha estat modificada per la Llei 35/2015 i va entrar en vigor el 1 de gener de 2016.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

UA-74232034-1