932217766 info@luccini.cat
Evolució institucional sistemes transmissió onerosa

Levolució institucional sistemes de transmissió onerosa sha produït a través duna sèrie detapes, des de lintercanvi personal fins a lintercanvi impersonal.

Aquesta evolució es deu principalment a laugment de la racionalitat subjacent de les transaccions, la necessitat de lEstat de protegir els drets mitjançant regles de propietat, responsabilitat i inalienabilitat, el conflicte entre la seguretat jurídica de les titularitats i la liquiditat jurídica de les transaccions, i les diferents solucions al conflicte i les seves conseqüències.

Aquest article examinarà com levolució dels sistemes de transmissió onerosa sha desenvolupat a través de les etapes de lintercanvi personal a lintercanvi impersonal, així com les raons per les quals lEstat ha hagut dintervenir per protegir els drets de propietat de les persones, la seguretat jurídica de les titularitats i la liquiditat jurídica de les transaccions.

Lintercanvi personal és una forma primitiva de transmissió onerosa, basada en el principi de lintercanvi recíproc.

En aquest sistema, les parts implicades es reunien per intercanviar béns o serveis, que sintercanviaven de forma directa, sense lintermediació de tercers.

Aquest sistema era molt útil per a la interacció entre les persones, ja que no requeria cap forma de documentació o registre, i permetia intercanviar béns i serveis sense la necessitat de fer una transacció monetària.

Tanmateix, aquest sistema tenia els seus inconvenients, ja que no permetia una interacció a gran escala ni el control dels béns intercanviats ni de les persones implicades.

Levolució dels sistemes de transmissió onerosa va portar a la introducció de lintercanvi impersonal.

En aquest sistema, la transmissió es produeix mitjançant la utilització dun tercer, com ara una entitat financera, una entitat comercial o una entitat de seguretat, que es fa responsable de la transmissió de béns o serveis entre les persones implicades.

Aquest sistema permet una interacció a gran escala, ja que els béns o serveis intercanviats es registren i es controlen per una tercera part.

A més, els béns o serveis intercanviats es poden transferir entre les persones implicades sense que aquestes hagin de realitzar cap transacció monetària.

Lintervenció de lEstat en la protecció dels drets de propietat de les persones és un factor clau en levolució dels sistemes de transmissió onerosa.

LEstat ha establert regles de propietat, responsabilitat i inalienabilitat, per protegir els drets de propietat de les persones implicades en les transaccions.

Això ha permès als titulars de drets de propietat gaudir de la seguretat jurídica que els permet disfrutar dels seus béns sense haver de preocuparse de les possibles pèrdues ocasionades per les transaccions.

A més, aquestes regles han permès a lEstat establir els límits de la responsabilitat de les persones implicades en les transaccions, i així evitar els abusos i les malversacions.

El conflicte entre la seguretat jurídica de les titularitats i la liquiditat jurídica de les transaccions és un altre factor important en levolució dels sistemes de transmissió onerosa.

La seguretat jurídica de les titularitats garanteix els drets de propietat de les persones implicades en les transaccions.

Tanmateix, aquesta seguretat pot anar en detriment de la liquiditat jurídica de les transaccions, ja que les regles de propietat i responsabilitat estableixen els límits de les transaccions, cosa que pot limitar la possibilitat de les persones de compra i venda de béns i serveis sense haver de realitzar una transacció monetària.

Per tal de resoldre el conflicte entre la seguretat jurídica de les titularitats i la liquiditat jurídica de les transaccions, shan desenvolupat diverses solucions.

Una daquestes solucions és el desenvolupament de sistemes de titularitat electrònica, en els quals els béns o serveis intercanviats es registren i semmagatzemen en una base de dades centralitzada.

Aquesta solució permet una major seguretat jurídica, ja que els béns intercanviats es poden comprovar i controlar a través dun sistema de seguretat informàtic.

A més, aquesta solució permet una major liquidesa jurídica, ja que les persones implicades en les transaccions poden compra i vendre béns o serveis sense haver de realitzar una transacció monetària.

En resum, levolució dels sistemes de transmissió onerosa sha desenvolupat a través duna sèrie detapes des de lintercanvi personal a lintercanvi impersonal.

Aquesta evolució es deu principalment a laugment de la racionalitat subjacent de les transaccions, la necessitat de lEstat de protegir els drets de propietat de les persones mitjançant regles de propietat, responsabilitat i inalienabilitat, el conflicte entre la seguretat jurídica de les titularitats i la liquiditat jurídica de les transaccions, i les diferents solucions al conflicte i les seves conseqüències.

Així doncs, levolució dels sistemes de transmissió onerosa és un tema important per al desenvolupament de la societat, ja que es tracta duna forma dassegurar els drets de propietat de les persones implicades en les transaccions, així com una forma de garantir la seguretat i la liquiditat jurídica de les mateixes.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

UA-74232034-1