932217766 info@luccini.cat
Dret a l'honor i a la pròpia imatge

El dret a l’honor, el dret a la pròpia imatge i la difusió de dades identificatòries: Anàlisi de la STS 964/2023

L’articulació del dret a l’honor, el dret a la pròpia imatge i la difusió de dades identificatòries ha estat un repte creixent en l’era digital, tant a Espanya com a altres parts del món.

La recent Sentència del Tribunal Suprem STS 964/2023 de 14 de juny proporciona una nova llum sobre aquest tema complex.

Primerament, és essencial comprendre que el dret a l’honor, el dret a la pròpia imatge i la intimitat personal són drets fonamentals reconeguts per la Constitució espanyola de 1978.

Aquest drets estan regulats en l’article 18.1 i són desenvolupats per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

A més, les dades personals, que inclouen dades identificatòries, estan protegides per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, que transposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades).

En la sentència STS 964/2023, el Tribunal Suprem espanyol s’ha pronunciat sobre un cas en què aquests drets es trobaven en joc.

En aquest cas, el Tribunal ha recordat que l’exercici dels drets a la llibertat d’expressió i informació no pot violar aquests drets fonamentals sense justificació legítima.

A més, ha assenyalat que la divulgació de dades identificatòries, sense el consentiment de la persona afectada, només és permesa en circumstàncies molt específiques.

El Tribunal ha emfatitzat que la protecció de dades personals, inclòs el dret a l’honor i a la pròpia imatge, és un dret fonamental que requereix una protecció especial.

Aquesta sentència, per tant, reforça la interpretació restrictiva de les excepcions a la protecció de dades personals i la necessitat de proporcionar una justificació adequada per qualsevol violació d’aquests drets.

En conclusió, la STS 964/2023 reafirma la protecció rigorosa dels drets a l’honor, la pròpia imatge i les dades identificatòries a Espanya.

Això subratlla la necessitat per a totes les entitats, incloses les empreses i els mitjans de comunicació, de garantir que les seves pràctiques estiguin en línia amb aquest marc jurídic i respectin plenament aquests drets fonamentals.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

Envia'ns un missatge

UA-74232034-1