932217766 info@luccini.cat
Discapacitat en el dret de successions

La persona amb discapacitat en el dret de successions: reforma, desafiaments i protecció jurídica

Introducció

El dret de successions és una àrea del dret que regula la transmissió dels béns d’una persona després de la seva mort.

Amb la finalitat de garantir la igualtat i la protecció dels drets de les persones amb discapacitat, la Llei 8/2021 de 2 de juny ha introduït reformes significatives en aquest àmbit.

Examinarem els desafiaments que sorgeixen amb el nou model de discapacitat i les reticències per acceptar la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat en el dret de successions.

També explorarem qüestions com l’apreciació notarial de la capacitat per testar, l’acceptació i repudiació de l’herència, la colació i divisió de l’herència, la incapacitat per heretar, la indignitat per heretar i les disposicions testamentàries en benefici de les persones amb discapacitat.

La reforma sobre la discapacitat introduïda per la Llei 8/2021 de 2 de juny

La Llei 8/2021 de 2 de juny ha suposat un canvi important en el tractament jurídic de les persones amb discapacitat en el dret de successions.

Aquesta reforma està en línia amb el nou model de discapacitat, que destaca la importància de la igualtat de drets i l’autonomia de les persones amb discapacitat.

S’ha superat el paradigma de la incapacitat absoluta i s’ha establert un sistema de suports i protecció, permetent a les persones amb discapacitat exercir la seva capacitat jurídica en la mesura del possible.

Desafiaments del nou model de discapacitat i reticències per acceptar la capacitat jurídica

Tot i la reforma, encara hi ha desafiaments en l’acceptació plena de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat, especialment en els casos de discapacitat cognitiva, intel·lectual i psicosocial.

Hi ha reticències basades en prejudicis i estereotips sobre la capacitat d’aquestes persones per prendre decisions informades i exercir els seus drets en matèria de successions.

És important superar aquestes barreres i garantir la plena inclusió i igualtat en el dret de successions.

Apreciació notarial de la capacitat per testar

Un aspecte rellevant és la valoració notarial de la capacitat per testar. El notari té la responsabilitat de determinar si una persona té la capacitat mental i la comprensió suficient per a realitzar un testament vàlid.

En el cas de les persones amb discapacitat, aquesta valoració ha de basar-se en una anàlisi individualitzada i respectar els principis del nou model de discapacitat.

És essencial que els notaris siguin sensibles a les necessitats i els drets de les persones amb discapacitat, assegurant-se que es respecti la seva capacitat jurídica i que s’implementin els suports necessaris per facilitar la presa de decisions.

Acceptació i repudiació de l’herència de les persones en situació de discapacitat

Les persones amb discapacitat tenen el dret de rebre una herència i poden exercir el seu dret d’acceptar o repudiar l’herència.

És important garantir que aquestes persones tinguin accés a la informació i als suports necessaris per a prendre una decisió informada.

En alguns casos, pot ser necessari establir mecanismes de protecció addicionals per assegurar que les persones amb discapacitat puguin exercir aquest dret de manera efectiva i segura.

Colació i divisió de l’herència

La colació i la divisió de l’herència són aspectes importants en el dret de successions.

Aquestes qüestions també s’apliquen a les persones amb discapacitat, garantint que tinguin accés als seus drets hereditaris en igualtat de condicions amb altres hereus.

És necessari assegurar que les persones amb discapacitat puguin participar plenament en el procés de colació i divisió de l’herència i que es respectin els seus drets i interessos.

Incapacitat per heretar a la persona amb discapacitat i prohibició de l’article 753 del Codi Civil

Abans de la reforma, l’article 753 del Codi Civil establia una prohibició general per a les persones amb discapacitat de poder heretar.

No obstant això, amb la nova legislació, aquesta prohibició s’ha eliminat, reconeixent el dret de les persones amb discapacitat a heretar en igualtat de condicions.

Aquest canvi és fonamental per garantir la igualtat de drets i oportunitats per a les persones amb discapacitat en el dret de successions.

Indignitat per heretar i deheretació

La indignitat per heretar és una situació en la qual una persona pot ser excluïda de l’herència a causa de determinades conductes.

Aquesta qüestió també és aplicable a les persones amb discapacitat. No obstant això, és important assegurar-se que les accions o omissions que justifiquen la indignitat siguin clarament establertes i basades en criteris objectius, evitant la discriminació o l’estigmatització de les persones amb discapacitat.

Disposicions testamentàries en benefici de les persones amb discapacitat

Les persones amb discapacitat tenen dret a establir disposicions testamentàries per a garantir la seva protecció i benestar econòmic.

Aquestes disposicions poden incloure fons fiduciaris, fideïcomisos o altres mecanismes que assegurin que els béns heretats siguin gestionats adequadament i que es proporcioni suport financer a llarg termini per a la persona amb discapacitat.

Conclusió

La reforma introduïda per la Llei 8/2021 de 2 de juny ha suposat un avanç significatiu en la protecció dels drets de les persones amb discapacitat en el dret de successions.

Tot i així, encara hi ha desafiaments en la plena implementació d’aquest nou model de discapacitat i en l’acceptació de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat.

És essencial treballar en col·laboració amb professionals del dret, notaris i altres actors rellevants per assegurar la igualtat de drets i oportunitats per a les persones amb discapacitat en el dret de successions.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

Envia'ns un missatge

UA-74232034-1