932217766 info@luccini.cat
Delicte d'estafa informàtica

Denúncia per delicte destafa informàtica: els nous articles des del 12 de gener de 2023

En els últims anys, els delictes informàtics han estat en constant augment, la qual cosa ha provocat laparició de nous articles de llei per tal de fer front a aquests tipus de crims.

Una de les novetats principals és laparició de larticle 249.1.a del Codi Penal, que regula el delicte destafa informàtica i en relació amb larticle 250.5è, que estableix les penes per aquest tipus de delictes.

A partir del 12 de gener de 2023, aquestes disposicions es modificaran, ja que sincorporaran alguns canvis en larticle 259 de la Llei dEnjudiciament Criminal i en larticle 761 de la mateixa llei, amb la finalitat de responsabilitzar i castigar aquelles estafes informàtiques que shan realitzat des daquell moment.

Aquest article pretén explicar els nous articles de llei que shan modificat i les seves implicacions en denúncies per estafa informàtica.

Article 259 de la Llei dEnjudiciament Criminal

Aquest article estableix que els delictes informàtics es consideren delictes de perill social, la qual cosa significa que els tribunals poden demanar les penes més altes per aquests tipus de delictes.

A més, el tribunal pot exigir una fiança per garantir el compliment de la sentència i fins i tot una fiança per garantir que els béns del condemnat no sutilitzen per cometre més delictes.

Article 761 de la Llei dEnjudiciament Criminal

Aquest article estableix que els delictes informàtics tenen una major responsabilitat, de manera que els tribunals poden imposar ordres judicials específiques per a aquests tipus de delictes.

A més, els tribunals poden sancionar els autors amb penes més dures si es descobreix que han comès el delicte de manera reiterada o amb lobjectiu de lucrarse en perjudici de tercers.

Article 249.1.a del Codi Penal

Aquest article estableix que, qualsevol persona que realitzi una estafa informàtica serà considerada culpable dun delicte i sexposarà a una pena de presó de fins a dos anys i una multa de fins a 300.000 euros.

Article 250.5è del Codi Penal

Aquest article estableix que els autors destafes informàtiques seran castigats amb major severitat si sinclouen en el delicte els següents elements: laprofitament de circumstàncies especialment favorables, la comissió dactes de violència o intimidació o lagreujament de la responsabilitat criminal.

En aquests casos, la pena prevista és de fins a quatre anys de presó i una multa de fins a 500.000 euros.

Conclusió

La denúncia per delicte destafa informàtica és una qüestió delicada que requereix la màxima precisió legal.

Els articles 259 i 761 de la Llei dEnjudiciament Criminal i larticle 249.1.a en relació amb larticle 250.5è del Codi Penal regulen aquest tipus de delictes i estableixen les sancions aplicables a partir del 12 de gener de 2023.

Així doncs, és important tenir en compte aquestes normes per tal de garantir que els delictes informàtics són castigats amb la major severitat.

UA-74232034-1