932217766 info@luccini.cat
Cooperador necessari en seguretat vial

Cooperador Necessari en els Delictes contra la Seguretat Vial en Cas de Conducció Consentida Sense Carnet – Una Anàlisi de la Sentència STS 399/2023 de 24 de Maig de 2023

Un dels aspectes més complexos del Dret Penal es troba en l’anàlisi de la participació en el delicte i en la determinació de les responsabilitats individuals.

Estudiarem la figura del cooperador necessari en els delictes contra la seguretat vial, en particular, en els casos de conducció consentida sense carnet, tal com ho disposen els articles 384 i 28.b del Codi Penal espanyol.

Per a aquest propòsit, analitzarem la recent Sentència del Tribunal Suprem STS 399/2023 de 24 de Maig de 2023, la qual ha aportat una interpretació clau en aquesta matèria.

Delictes contra la Seguretat Vial: Conducció Consentida Sense Carnet

D’acord amb l’article 384 del Codi Penal, conduir un vehicle a motor o ciclomotor sense haver obtingut mai llicència o permís de conduir constitueix un delicte.

Ara bé, què passa quan aquesta conducció es produeix amb el consentiment d’un tercer, per exemple, del propietari del vehicle?

Pot aquest tercer ser considerat com un participant en el delicte?

Aquí és on entra en joc l’article 28.b del Codi Penal, que estipula que serà considerat cooperador necessari el qui no realitza l’acte punible per si mateix, però coopera a la seva execució amb actes sense els quals no hauria pogut cometre’s.

STS 399/2023 de 24 de Maig de 2023: Un Cas Clarificador

En la sentència STS 399/2023 de 24 de Maig de 2023, el Tribunal Suprem es va pronunciar sobre un cas en el qual el propietari d’un vehicle va permetre a una persona sense llicència de conduir utilitzar el seu vehicle.

En la seva decisió, el Tribunal va concloure que el propietari podia ser considerat cooperador necessari en virtut de l’article 28.b del Codi Penal, doncs la seva contribució -cedir el vehicle- va ser un acte sense el qual el delicte no hauria pogut cometre’s.

El Tribunal va argumentar que el fet de permetre la conducció sense llicència, sabent de la falta d’aquesta, suposa una violació del deure de cautela i precaució en matèria de seguretat vial.

Així doncs, el propietari va ser considerat responsable penalment, encara que no hagués realitzat l’acte de conduir.

Aquesta sentència marca un precedent important en la interpretació de la figura del cooperador necessari en els delictes contra la seguretat vial, especialment en els casos de conducció consentida sense carnet.

Remarca la importància del deure de tots els ciutadans de contribuir a la seguretat vial, no solament amb la seva conducta directa, sinó també evitant facilitar o consentir conductes il·lícites d’altres.

UA-74232034-1