932217766 info@luccini.cat
Concurs de creditors

El Concurs de Creditors és el procediment judicial especialitzat encarregat de la resolució de situacions de insolvència empresarial.

Estableix un procediment judicial que sencamina a regularitzar la situació de lempresa insolvència, així com la situació dels creditors que la sostenen.

La declaració de concurs de creditors és la declaració judicial que estableix linici del concurs de creditors.

Aquesta declaració judicial sefectua a través duna sentència judicial que es dicta arran de la sol·licitud presentada per lempresa insolvent.

Aquesta sentència és la que estableix la suspensió de pagaments per part de lempresa i el nom de ladministrador concursal que serà qui tingui cura de lempresa i de la seva situació financera.

Una altra part important del concurs és lorgan de creditors. Aquest és lorgan tripartit format pels creditors, per lempresa insolvent i per ladministrador concursal.

Els seus objectius són lestudi de la situació de lempresa i la seva viabilitat, així com la determinació de les mesures a prendre per a la resolució de la situació de lempresa.

Lefecte de la declaració de concurs de creditors és la suspensió de totes les obligacions pendents de lempresa insolvent.

Aquesta suspensió es manté mentre duri el concurs de creditors, per tal de protegir els interessos dels creditors i de lempresa.

Laltra part important del concurs és la massa activa i la massa passiva. La massa activa és lagrupació de béns i drets que és susceptibles dexecució per part dels creditors. La massa passiva és lagrupació de les obligacions pendents de lempresa insolvent.

Ladministració concursal és una altra figura important en el concurs de creditors.

Es tracta de ladministrador concursal, que és el professional encarregat de la realització de linforme de la situació financera de lempresa insolvent.

Aquest informe és la base per a les decisions que es prenen en el concurs de creditors.

Un dels instruments més importants pel que fa al concurs de creditors és el conveni del concurs de creditors.

Aquest document és el que recull les decisions preses per lorgan de creditors i els acords als quals sarriben entre lempresa insolvent i els seus creditors.

Un altre dels aspectes importants del concurs de creditors és la liquidació de la massa activa.

En aquesta fase, ladministrador concursal procedeix a lexecució dels béns i drets de lempresa insolvent per a satisfer les obligacions pendents.

Una vegada sha liquidat la massa activa, es procedeix al pagament dels creditors concursals.

Els creditors es classifiquen en funció dels seus drets i dels seus crèdits, per tal que el pagament es pugui efectuar de manera equitativa.

Un altre aspecte important del concurs de creditors és la qualificació del mateix.

Una vegada shan acabat les diligències de liquidació de la massa activa i de pagament dels creditors, el tribunal qualifica el concurs i decideix si es pot reobrir el concurs o sha de donar per finalitzat.

En cas de que el tribunal decideixi reobrir el concurs, aquesta nova fase es denomina «conclusió i reobertura del concurs de creditors«.

En aquesta fase, ladministrador concursal és qui té cura de la situació de lempresa i sencarrega de la realització de nous informes.

Finalment, cal destacar les normes processals generals i el procediment dincident concursal.

Les normes processals generals són les normes que regeixen el procediment del concurs de creditors, mentre que el procediment dincident concursal és el procediment especialitzat encarregat de la resolució de les qüestions i conflictes que es produeixen durant el desenvolupament del concurs.

Cal destacar també el sistema de recursos que estableix la llei Concursal. Aquest sistema permet als interessats interposar recursos davant les decisions preses en el marc del concurs de creditors, així com poder presentar al·legacions.

En relació a la publicitat del concurs de creditors, sestableixen una sèrie de requisits de publicitat, que són els que permeten als interessats conèixer la situació de lempresa insolvent i poder prendre decisions en relació al concurs de creditors.

En relació als concursos de creditors amb especialitats, sestableixen una sèrie de requisits específics en relació a la formulació del conveni, el qual haurà de ser aprovat per una majoria qualificada dels creditors.

Per acabar, cal destacar que lordenament jurídic espanyol esmenta en la seva legislació la llei Concursal.

Aquesta llei estableix els requisits i les normes que han de regir la celebració del concurs de creditors, així com els drets i les obligacions dels interessats en el mateix.

També shan dictat una sèrie de resolucions judicials del Tribunal Suprem, les quals són vinculants i que aporten una major seguretat al marc jurídic del concurs de creditors.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

Envia'ns un missatge

Follow on LinkedIn
UA-74232034-1