932217766 info@luccini.cat
Conclusions en la Vista del Judici Verbal

El Tràmit de Conclusions en la Vista del Judici Verbal: Reflexions Jurídiques sota l’Esquema dels Articles 447.1 i 433.2, 3 i 4 LEC

Introducció

El procediment del judici verbal, regulat en la Llei d’Enjudiciament Civil (LEC) espanyola, és una de les vies processals destinades a la resolució de controvèrsies de menor quantia econòmica o d’aquelles matèries que la llei determina independentment de la seva quantia. La dinàmica de la vista en aquest procediment culmina amb el tràmit de conclusions, un moment processal on les parts condensen els seus arguments. Analitzem a continuació els articles 447.1 i 433.2, 3 i 4 de la LEC, que regulen aquesta etapa crucial del judici verbal.

1. L’Oralitat i la Síntesi en el Tràmit de Conclusions (Art. 447.1 LEC)

L’article 447.1 de la LEC destaca la oralitat com a característica essencial del judici verbal. Un cop practicades les proves, les parts exposen oralment i de manera sintètica les seves conclusions. Aquest moment processal és estratègicament vital, ja que permet ressaltar davant del jutge o tribunal els arguments i fets probats que cada part considera fonamentals per a la seva defensa.

2. Desenvolupament de la Vista i Pràctica de Proves (Art. 433.2 LEC)

El tràmit de conclusions es prepara des del moment en què comença la vista, regulada per l’article 433.2 LEC. Aquesta norma preveu la realització de totes les proves proposades i admeses, essent el suport fàctic sobre el qual les parts construiran posteriorment les seves conclusions.

3. La Formulació Oral de Conclusions (Art. 433.3 LEC)

Consonant amb l’article 447.1 LEC, l’article 433.3 estableix que, seguidament a la pràctica de la prova, es donarà la paraula a les parts per a que formulen les seves conclusions de manera oral. Aquesta formulació ha de ser una destil·lació dels punts clau, on els fets i els drets es conjuguen per persuadir el tribunal de la justesa de la pretensió de la part.

4. Conclusió de la Vista i Judici Vist per a Sentència (Art. 433.4 LEC)

L’article 433.4 LEC indica que, una vegada formulades les conclusions, el judici es declara vist per a sentència, etapa en la qual es tanca la possibilitat de debat i argumentació i comença la deliberació judicial que culminarà amb el dictat de sentència.

Consideracions Pràctiques

El tràmit de conclusions és una prova de l’habilitat de síntesi i persuasió de l’advocat, que ha de ser capaç de resumir la posició de la seva part, destacant la prova favorable i contrarestant la adversa, tot incidint en la aplicació del dret que consideri pertinents.

Conclusió

El tràmit de conclusions en la vista del judici verbal és un exercici d’oratòria jurídica on la concisió i la precisió són essencials. Els articles 447.1 i 433.2, 3 i 4 LEC emmarquen aquesta fase processal com el moment de la veritat en què les parts presenten l’essència de la seva posició. La correcta execució d’aquest tràmit pot influir de manera significativa en la resolució del litigi, per la qual cosa requereix una preparació exhaustiva i una clara estratègia processal.

UA-74232034-1