932217766 info@luccini.cat
Apropiació indeguda contracte arrendament

Resolució de l’Arrendament, Sustracció de Béns Immobles i Apropiació Indeguda Civil: Anàlisi de la Sentència del Tribunal Suprem 953/2023

La Sentència 953/2023 del Tribunal Suprem, datada el 21 de desembre de 2023, marca un punt d’inflexió en la interpretació de les conductes relacionades amb la sustracció de béns immobles post-resolució de contractes d’arrendament. En aquest document, s’analitza la distinció crucial entre els delictes de furt i d’apropiació indeguda en el context específic de la finalització de l’arrendament.

Context i Fets Rellevants

En el cas en qüestió, un arrendatari, una vegada resolt el contracte d’arrendament, va procedir a la sostracció d’objectes de l’immoble arrendat. Tradicionalment, aquesta conducta podria haver estat classificada com un delicte de furt, entenent que es tractava de l’apoderament il·lícit de béns aliens. No obstant això, el Tribunal Suprem ha ofert una interpretació diferent, encaminada a una millor comprensió de la naturalesa jurídica de l’acte.

Anàlisi Jurídica

La clau de la decisió del Tribunal Suprem rau en la distinció entre el «furt» i l'»apropiació indeguda». En essència, el furt implica l’apoderament de coses alienes de manera il·lícita, amb una clara intenció translativa de la possessió. Per contra, en l’apropiació indeguda, el subjecte ja posseeix l’objecte de manera lícita (en aquest cas, a través d’un contracte d’arrendament), i el delicte es configura en el moment en què aquesta possessió lícita es transforma en una disposició il·lícita de la cosa com si fos pròpia, integrant-la il·legítimament al seu patrimoni.

El Tribunal Suprem subratlla que, en el cas d’espècie, el que es produeix és una transformació de la possessió lícita, derivada del contracte d’arrendament, en una possessió il·legítima per part de l’arrendatari que decideix incorporar els béns a si mateix com si fos el seu legítim propietari. Aquesta acció suposa una clara infracció de la confiança inherenta al contracte d’arrendament i constitueix un acte d’apropiació indeguda.

Conseqüències Legals i Implicacions

Aquesta sentència té importants repercussions pràctiques tant per a arrendataris com per a arrendadors. Per als arrendadors, subratlla la necessitat de disposar de controls i inventaris detallats dels béns immobles per a prevenir i, si escau, actuar davant situacions d’apropiació indeguda. Per als arrendataris, recorda la importància del respecte pels termes del contracte d’arrendament i les conseqüències legals de la seva infracció.

Conclusió

La Sentència 953/2023 del Tribunal Suprem aporta llum sobre una àrea fins ara relativament tèrbola del dret penal relacionat amb la resolució de l’arrendament i la disposició de béns immobles. Estableix un precedent clar sobre la diferenciació entre el furt i l’apropiació indeguda en aquest context, enfatitzant la transformació il·lícita de la possessió lícita com a element central de l’apropiació indeguda. Aquesta jurisprudència serà, sense dubte, de gran rellevància per a la pràctica legal i la gestió d’arrendaments en el futur.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

UA-74232034-1