932217766 info@luccini.cat
Acords confidencialitat compravenda empreses

Els acords de confidencialitat en la compra-venda d’empreses: una aproximació jurídica

 1. Introducció En el context de la compra-venda d’empreses, els acords de confidencialitat juguen un paper fonamental. Aquests acords són instruments jurídics que tenen com a objectiu protegir la informació sensible que es comparteix durant el procés de negociació. El seu propòsit és evitar la divulgació d’aquesta informació a tercers no autoritzats i, així, protegir els interessos de les parts implicades.
 2. Elements del contracte Els acords de confidencialitat, com qualsevol altre contracte, han de complir amb certes formalitats i elements essencials, com la capacitat de les parts, el consentiment, l’objecte i la causa. A més, han de detallar de manera clara i precisa quina és la informació que es considera confidencial.
 3. Naturalesa civil i bona fe Aquest tipus d’acords s’inscriu dins del marc del dret civil, i per tant, es regeixen pels principis generals d’aquest àmbit, incloent el principi de bona fe. Durant les negociacions prèvies, les parts estan obligades a actuar de manera lleial i honesta, evitant causar un perjudici innecessari a l’altra part.
 4. Deures, obligacions i càrregues Les parts tenen deures i obligacions específics, com ara el deure de no divulgar la informació confidencial i el deure d’utilitzar aquesta informació exclusivament per als fins permesos. A més, poden assumir càrregues addicionals, com ara mesures per garantir la seguretat de la informació.
 5. Deure d’informació Existeix també un deure d’informació, que obliga les parts a proporcionar informació verídica i completa durant les negociacions. Aquest deure busca evitar la manipulació o l’ocultació d’informació rellevant.
 6. Confidencialitat en la fase de negociació Durant la fase de negociació, la confidencialitat és crucial. Les parts han de garantir que la informació confidencial no sigui accessible a persones que no estiguin implicades en el procés de compra-venda.
 7. Responsabilitat i contractualització La violació dels acords de confidencialitat pot donar lloc a responsabilitats contractuales. Aquestes responsabilitats poden incloure indemnitzacions per danys i perjudicis causats per la divulgació no autoritzada d’informació confidencial.
 8. La responsabilitat precontractual Abans de la signatura del contracte definitiu, es pot generar una responsabilitat precontractual en cas de trencament dels termes de confidencialitat acordats. Això significa que una part pot ser responsable encara que el contracte final no s’hagi formalitzat.
 9. Naturalesa jurídica i marc teòric Els acords de confidencialitat tenen una naturalesa jurídica que els situa dins del marc del dret de les obligacions i contractes. Són acords bilaterals o multilaterals que generen drets i obligacions per a les parts.
 10. Concepte d’acord de confidencialitat L’acord de confidencialitat és un compromís entre dues o més parts per mantenir en secret certa informació. Aquesta informació pot ser de naturalesa comercial, tècnica, financera, o qualsevol altra que sigui rellevant per a les parts.
 11. Delimitació i identificació de la informació confidencial És fonamental que l’acord de confidencialitat delimiti clarament quina informació es considera confidencial. Això inclou la identificació específica de documents, dades o coneixements que no poden ser divulgats.
 12. Excepcions Normalment, els acords de confidencialitat estableixen certes excepcions a la obligació de confidencialitat. Aquestes poden incloure informació que ja és de domini públic, informació que ha de ser revelada per llei, o informació que es va obtenir de manera independent.La normativa jurídica espanyola que regula els acords de confidencialitat s’inscriu dins del marc general del dret civil i comercial, ja que Espanya no disposa d’una llei específica que tracti exclusivament els acords de confidencialitat. No obstant això, hi ha diverses fonts jurídiques i principis que són aplicables a aquests acords:
  1. Codi Civil: Els acords de confidencialitat es consideren contractes i, per tant, estan subjectes a les disposicions generals del Codi Civil espanyol, especialment en allò relatiu a la formació dels contractes, els requisits de validesa, les obligacions i els drets contractuales.
  2. Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI): Aquesta llei conté disposicions rellevants sobre la protecció de dades i la confidencialitat en el context del comerç electrònic i els serveis en línia.
  3. Reglament General de Protecció de Dades (RGPD): Encara que el RGPD és una normativa de la Unió Europea, s’aplica directament a Espanya. Aquest reglament estableix requisits estrictes per a la protecció de dades personals, els quals poden ser rellevants en els acords de confidencialitat, especialment quan es tracta d’informació personal.
  4. Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD): Aquesta llei adapta el RGPD al context espanyol i inclou disposicions addicionals sobre la protecció de dades personals.
  5. Jurisprudència: Les decisions dels tribunals espanyols també són una font important per interpretar i aplicar els acords de confidencialitat. La jurisprudència pot proporcionar orientació sobre com s’han resolt casos anteriors similars.
  6. Llei de Competència Deslleial: Aquesta llei estableix normes sobre les pràctiques empresarials i podria ser rellevant en casos on la divulgació d’informació confidencial pugui ser considerada una pràctica deslleial.
  7. Llei de Secrets Empresarials: Encara que Espanya no té una llei específica que tracti només els acords de confidencialitat, la Llei de Secrets Empresarials estableix un marc per a la protecció de la informació empresarial confidencial i podria ser aplicable en determinats contextos on s’utilitzen acords de confidencialitat.
  8. Els acords de confidencialitat a Espanya són regulats per una combinació de normes del dret civil i comercial, així com per legislació específica en matèria de protecció de dades i competència deslleial. És important que els acords de confidencialitat es redactin tenint en compte aquestes normatives per assegurar la seva validesa i eficàcia.

En conclusió, els acords de confidencialitat són eines clau en el procés de compra-venda d’empreses, ja que asseguren la protecció de la informació valuosa i contribueixen a un entorn de negociació segur i de confiança. La seva correcta redacció i aplicació són essencials per garantir els drets i interessos de totes les parts implicades.

 

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

UA-74232034-1