932217766 info@luccini.cat
Acomiadament objectiu

Lacomiadament objectiu és una figura jurídica que estableix una sèrie de requisits, supòsits i conceptes a liquidar davant el cessament de la relació laboral per causes objectives.

Està regulat en el Codi Civil, en la Llei de Contractes de Treball, així com en lEstatut dels Treballadors.

Es tracta dun acomiadament que no té res a veure amb la capacitat professional duna persona, sinó amb les causes objectives que es puguin donar davant la relació laboral.

En aquest sentit, la situació de lempresa esdevé la causa determinant per a la finalització de la relació laboral.

Sovint, aquest acomiadament és associat a la ineptitud sobrevinguda de la persona treballadora.

En aquest sentit, es considera una situació de cessament de la relació laboral derivada de la incapacitat de la persona per fer front a les exigències o les modificacions tècniques en el lloc de treball, sense que la causa sigui imputable a lempleat.

Aquesta situació de cessament de la relació laboral per ineptitud sobrevinguda es dóna quan la persona treballadora no està en condicions dadaptarse a les exigències de lempresa o a les modificacions tècniques en el lloc de treball, a causa de les seves característiques personals o per una situació sobrevinguda.

En aquest cas, el treballador no és responsable de la seva situació i lempresa està obligada a donarli una indemnització per la finalització de la relació laboral.

A més de les situacions de ineptitud sobrevinguda, lacomiadament objectiu també sassocia a les situacions en les quals lempresa es veu afectada per causes externes com la situació econòmica, els canvis normatius o la finalitat de lempresa.

En aquests casos, es dóna una indemnització per acomiadament objectiu quan es considera que la situació de lempresa és la causa determinant de la finalització de la relació laboral.

A diferència daltres figures com lacomiadament disciplinari, lacomiadament objectiu no té relació amb la conducta de la persona treballadora. En aquest sentit, lempresa no ha de justificar les causes de lacomiadament.

En canvi, ha de donar una indemnització, que es determinarà per les circumstàncies de lempresa i de la persona treballadora. A lhora de liquidar els conceptes a liquidar a conseqüència de lacomiadament objectiu, shan de tenir en compte els drets i obligacions que shan adquirit durant la relació laboral i que la persona treballadora ha de rebre.

En aquest sentit, shan de liquidar els salaris, les vacances pendents, els dies de malaltia i les indemnitzacions per despesa realitzades per lempresa, entre daltres.

En resum, lacomiadament objectiu és una figura jurídica que estableix una sèrie de requisits, supòsits i conceptes a liquidar davant el cessament de la relació laboral per causes objectives.

Està relacionat amb la situació de lempresa i no té relació amb la conducta de la persona treballadora.

Els conceptes a liquidar estan relacionats amb els drets i obligacions adquirits durant la relació laboral i que la persona treballadora ha de rebre.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

UA-74232034-1