932217766 info@luccini.cat
Acceptació de l'herència

Introducció

L’acceptació de l’herència és un procés jurídic fonamental en el dret successori, que permet a una persona transmetre’s als hereus o legataris.

La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat de Madrid (TSJCM) 576/2022 de 30 de setembre aborda aspectes rellevants relacionats amb l’acceptació de l’herència, les seves classes i els efectes que es deriven d’aquesta. Aquest article jurídic pretén analitzar aquesta sentència i oferir una visió clara de les qüestions plantejades pel TSJCM.

  1. L’acceptació de l’herència

L’acceptació d’herència és l’acte jurídic en virtut del qual una persona manifesta la seva voluntat d’adquirir la condició d’hereu o legatari, amb les conseqüències que això comporta. El Codi Civil espanyol estableix en els seus articles 988 i següents els requisits i modalitats d’acceptació de l’herència.

  1. Classes d’acceptació

La sentència del TSJCM esmenta les diferents classes d’acceptació de l’herència, que es poden classificar en:

A) Acceptació pura i simple: Es produeix quan l’hereu accepta la totalitat de l’herència sense cap condició ni reserva. Aquesta acceptació pot ser expressa (per escrit o de forma verbal davant d’un jutge) o tàcita (quan l’hereu realitza actes que suposen la seva acceptació).

B) Acceptació a benefici d’inventari: Permet a l’hereu adquirir l’herència sense respondre personalment dels deutes hereditaris, limitant la seva responsabilitat als béns de la successió. Aquesta acceptació ha de ser expressa i formalitzada davant notari.

3.Efectes de l’acceptació

La STSJCM 576/2022 de 30 de setembre aborda els efectes de l’acceptació d’herència, destacant els següents aspectes:

A) Transmissió dels béns: Un dels efectes més importants de l’acceptació de l’herència és la transmissió dels béns, drets i obligacions que conformen l’herència a l’hereu o legatari. Aquesta transmissió es realitza de forma automàtica en el moment de l’acceptació.

B) Retroactivitat: La sentència ressalta que l’acceptació de l’herència té efectes retroactius a la data de la mort del causant. Això significa que l’adquirent es considera hereu des del moment del decess, amb totes les conseqüències jurídiques que això comporta, com ara la percepció de rendes, drets o l’assumpció de responsabilitats.

C) Responsabilitat: La STSJCM 576/2022 distingeix entre la responsabilitat derivada de l’acceptació pura i simple i la responsabilitat derivada de l’acceptació a beneficis d’inventari.

En el cas de l’acceptació pura i simple, l’hereu assumeix una responsabilitat il·limitada enfront dels deutes hereditaris, mentre que en l’acceptació a beneficis d’inventari, la responsabilitat de l’hereu es limita als béns de la successió.

D) Irrevocabilitat: Un altre efecte destacat en la sentència és l’irrevocabilitat de l’acceptació de l’herència. Això vol dir que, un cop acceptada l’herència, l’hereu no pot desistir d’aquesta decisió ni modificar la seva acceptació.

E) Drets i obligacions dels hereus: La STSJCM 576/2022 també fa referència als drets i obligacions dels hereus que accepten l’herència, incloent-hi el dret a participar en la partició de l’herència, el dret a impugnar disposicions testamentàries, l’obligació de complir amb les disposicions del testador i la responsabilitat enfront dels llegataris.

Conclusió

En resum, la STSJCM 576/2022 de 30 de setembre proporciona una visió detallada dels efectes de l’acceptació de l’herència, incloent-hi la transmissió dels béns, la retroactivitat, la responsabilitat, l’irrevocabilitat i els drets i obligacions dels hereus.

 

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

Envia'ns un missatge

UA-74232034-1