932217766 info@luccini.cat

Labús de contractació és una qüestió dinterès en làmbit laboral.

És una de les qüestions més controvertides es refereix a quan existeix un abús de contractació en els termes de la clàusula 5ª de la Directiva 1999/70/CE del Consell, de 28 de juny, relatriva a lAcord Marc de la CES, la UNICE i el CEEP, sobre el treball de duració determinada.

En els casos de successius nomenaments temporals com a funcionari interí, el Tribunal Suprem ha establert una doctrina que determina si existeix un dret a la indemnització de 33 dies per any de servei.

En aquest article, es farà una anàlisi de la doctrina establerta pel Tribunal Suprem en relació a labús de contractació en els termes de la clàusula 5ª de la Directiva 1999/70/CE del Consell, de 28 de juny, relatriva a lAcord Marc de la CES, la UNICE i el CEEP, sobre el treball de duració determinada, en el cas de successius nomenaments temporals com a funcionari interí.

El Tribunal Suprem ha estat el primer tribunal que ha hagut dabordar la qüestió de labús de contractació en el context de la clàusula 5ª de la Directiva 1999/70/CE del Consell, de 28 de juny, relatriva a lAcord Marc de la CES, la UNICE i el CEEP, sobre el treball de duració determinada.

El Tribunal Suprem ha establert una sèrie de criteris per determinar si existeix una relació laboral abusiva en els casos de successius nomenaments temporals com a funcionari interí.

  • En primer lloc, s’ha de determinar si hi ha una intenció d’evitar els deures de les relacions laborals de durada indefinida o si, per contra, es busca una situació temporalment limitada.
  • En segon lloc, s’ha de determinar si hi ha una intenció d’evitar els deures de llei laboral.
  • En tercer lloc, s’ha de determinar si hi ha un risc de la contractació ser utilitzat per evitar els deures de les relacions laborals de durada indefinida.

En relació a la qüestió de si un successiu nomenament temporal com a funcionari interí fa que una persona tingui dret a la indemnització de 33 dies per any de servei, el Tribunal Suprem ha establert que els successius nomenaments temporals no determinen per sí mateix dret a la indemnització de 33 dies per any de servei.

En general, el Tribunal Suprem considera que els successius nomenaments temporals no determinen per sí mateix dret a la indemnització de 33 dies per any de servei, llevat que es demostri que els successius nomenaments temporals són una estratègia per evitar els deures de les relacions laborals de durada indefinida.

En aquest cas, el Tribunal Suprem considera que la persona té dret a la indemnització de 33 dies per any de servei.

En resum, el Tribunal Suprem ha establert una doctrina específica en relació a l’abús de contractació en els termes de la clàusula 5ª de la Directiva 1999/70/CE del Consell, de 28 de juny, relatriva a l’Acord Marc de la CES, la UNICE i el CEEP, sobre el treball de duració determinada, en el cas de successius nomenaments temporals com a funcionari interí.

El Tribunal Suprem ha establert que els successius nomenaments temporals no determinen per sí mateix dret a la indemnització de 33 dies per any de servei, llevat que es demostri que els successius nomenaments temporals són una estratègia per evitar els deures de les relacions laborals de durada indefinida.

En aquest cas, el Tribunal Suprem considera que la persona té dret a la indemnització a la indemnització de 33 dies per any de servei.

Telèfon

Telèfon 93 221 77 66

Mòbil 666 762 331

Correu electrònic

info@luccini.cat

Adreça

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

UA-74232034-1