932217766 info@luccini.cat

bosque – díaz luccini – advocats

Especialistes en incapacitacions judicials

Protegim els seus drets

NOMENAMENT DE TUTOR O CURADOR

Nomenat pel Jutge per exercir la tutela o curatela sobre la persona incapacitada que vetllarà pels seus interessos i protegirà els seus drets

LIMITACIÓ DE LA CAPACITAT JURÍDICA

Limitació de la capacitat jurídica per fer determinats actes jurídics, com administrar els seus béns o la celebració de contractes que hauran de ser fets pel tutor o curador.

SALVAGUARDES I MESURES DE SUPORT

Permetran mantenir la màxima autonomia i capacitat de decisió possible. Mesures que s’adaptaran a les necessitatrs específiques de la persona.

RESPECTE A LA AUTONOMIA I DIGNITAT
PARTICIPACIÓ EN LES DECISIONS EN LA MESURA DEL POSSIBLE
RESPECTE DELS DRETS HUMANS
PROTECCIÓ DE LA PERSONA CENTRANT-SE EN LES CAPACITATS

sobre nosaltres

Som un despatx d’advocats especialistes en incapacitacions judicials i la seva actualització a la Llei 8/2021, de 2 juny per la qual es garanteix la protecció dels drets i la dignitat de les persones afectades. Aquest nou marc normatiu es basa en el respecte a la autonomia i participació de la persona incapacitada, fomentant l’ús de mesures de suport i salvaguardes.

També som un despatx especialitzat en reclamacions de lesions produïdes en accidents de circulació i incidents laborals.

Tanmateix estem centrats en les reclamacions per responsabilitat civil contractual i extracontractual davant les companyies asseguradores.

POT CONFIAR EN LA NOSTRA EXPERIÈNCIA en incapacitacions judicials

Un cop es decreta la incapacitació judicial, es desprenen una sèrie de conseqüències immediates en relació als drets i les obligacions de la persona afectada. ALgunes d’aquestes conseqüències són les següents:

N

NomENAMENT DE TUTOR O CURADOR: EL JUTGE DESIGNARÀ UNA PERSONA O ENTITAT ENCARREGADA D'EXERCIR LA TUTELA O CURATELA SOBRE LA PERSONA INCAPACITADA. AQUESTA FIGURA TINDRA LA RESPONSABILITAT DE VETLLAR PELS SEUS INTERESSOS, PROTEGIR ELS SEUS DRETS I ASSISTIR´LA EN LA PRESA DE DECISIONS.

N

Limitació de capaciTaT jurídica: La persona incapacitada VEURÀ limitada LA SEVA capaciTaT pER realiTzar determinaTs actEs jurídics, com la administració deLS sEUS bÉNS o la celebració de contraCtEs. AQUESTS actEs HAURAN DE SER FETS PELS SEU TUTOR O CURADOR EN REPRESENTACIÓ DE LA PERSONA incapacitada.

N

SalvaguardEs I meSURES DE SUPORT: La LleI estableIX la neceSsiTaT d'aplicar meSURES DE SUPORT I SALVAGUARDES QUE PERMETIN A LA persona incapacitada conservar la maJor autonomIa I capaciTaT de decisió poSsible. AQUESTES MESURES PODRAN ser de carÀcter personal, familiar, tÈcnico o tecnolÒgic, I HAURAN D'ADAPTAR-SE A LES NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE LA PERSONA.

N

Revisió periòdica de la incapacitació: La nova llei introdueix l'obligació de realitzar revisions periòdiques de la situació de la persona incapacitada, amb la finalitat d'avaluar la seva capacitat i determinar si és necessari modificar o revocar la mesura d'incapacitació.

lluitarem pels seus drets ON CALGUI

Ja sigui en negociacions particulars o bé en el Jutjat farem valer els drets dels nostres representats per tal que la persona incapacitada gaudeixi de la màxima autonomia i reconeixment.

FACI’NS UNA TRUCADA I EXPLIQUI’NS EL SEU CAS

932 217 766

Horari

Dilluns a Divendres  – 10:00 a 20:00 

BOSQUE – diaz luccini

advocats

CONTACTE

C/. Marina, 22 1er 3ª

08005 Barcelona

93 221 77 66

info@luccini.cat

UA-74232034-1